revisjon av klasseselskap

Direktiv og forordning om felles regler og standarder for klasseselskap og inspeksjon av skip og om relevante aktiviteter i sjøfartsadministrasjoner...

Directive on common rules and standards for ship inspection and survey organizations and for the relevant activities of maritime administrations/Regulation on common rules and standards for ship inspection and survey organisations...

Sakstrinn

 1. Faktanotat
 2. Foreløpig posisjonsnotat
 3. Posisjonsnotat
 4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 17.08.2006

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 17.02.2010

Hovedansvarlig(e) departement(er): Nærings- og handelsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: V. Sjøtransport

Status

Rettsaktene ble vedtatt av Parlamentet og Rådet 23. april 2009 og publisert 28. mai 2009.

Sammendrag av innhold

Rettsaktene (direktiv 2009/15/EF og forordning 391/2009) er en del av den tredje sjøsikkerhetspakken som inneholder totalt 7 rettsakter. Formålet med rettsaktene er å endre det nåværende systemet for EUs godkjennelse av klasseselskap slik dette er etablert gjennom direktiv 94/57/EF, som endret av direktiv 97/58/EF, direktiv 2001/105/EF og direktiv 2002/84/EU, særlig med henblikk på å:

 1. Forsterke kontrollsystemet av godkjente organisasjoner.
 2. Harmonisere det eksisterende dobbeltsystemet for ordinær og begrenset godkjennelse.
 3. Forenkle og forbedre strukturen til EUs kriterier for godkjennelse.
 4. Endre systemet for sanksjoner.
 5. Klargjøre omfanget av og gjøre lettere anvendelsen av visse bestemmelser i direktivet.
 • Direktiv 94/57/EF omformes for å gjøres klarere.
 • For at klasseselskapene skal kunne utføre sine plikter på en tilfredsstillende måte kreves streng uavhengighet, høyt spesialisert teknisk kompetanse og stram kvalitetsledelse.
 • Det etableres en felles profesjonell standard for den virksomhet som klasseselskapene driver. Dette vil sikre rettferdig konkurranse internt i EU og at sikkerheten og beskyttelsen av miljøet holdes på et likt og tilfredsstillende nivå.
 • Godkjennelse skal kun gis klasseselskaper på grunnlag av faktisk kvalitets- og sikkerhetsytelse. Det skal videre tas hensyn til de godkjente selskapenes juridiske status og deres forretningsstruktur for å sikre ensartet anvendelse av kriteriene for godkjennelse og for effektiv kontroll.
 • Bestemmelsene i direktivet skal oppdateres kontinuerlig i tråd med utviklingen i internasjonale fora.
 • Kommisjonen må gis myndighet til å kreve at klasseselskaper foretar nødvendige forebyggende og avbøtende tiltak, og til å bruke nødvendige tvangsmidler som bøter og dagsbøter, eller i verste fall tilbakekall av godkjenningen. Kommisjonen har også sikret seg en rett (sammen med medlemsstaten som søkte om anerkjennelse av et bestemt klasseselskap) til å vurdere og verifisere at pliktene som fremgår av rettsakten blir oppfyllt.
 • EUs inspektører må få tilgang til alle skip og skipsarkiver i klasseselskapet, uavhengig av skipets flaggstat.
 • Godkjente klasseselskaper skal opprette et uavhengig fellesorgan som skal sikre vedvarende forbedringer og produktivt samarbeid med Kommisjonen.
 • EMSA skal gi nødvendig støtte til å gjennomføre dette direktivet.

Det opprinnelige direktivforslaget er splittet opp i et direktiv som retter seg mot medlemsstatene og en forordning som retter seg mot klasseselskaper som er delegert myndighetskompetanse. EØS-notatet omhandler derfor begge rettsaktene.

Merknader 

Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige vil være begrenset til selve gjennomføringen av rettsaktene, samt nødvendige endringer i avtaler som Nærings- og handelsdepartementet har inngått med anerkjente klassifiseringsselskaper.  Krav om opprettelse av et uavhengig vurderings og sertifiseringsorgan vil utløse kostnader for klasseselskapene. Klasseselskapenes merarbeid ifbm. gjensidig godkjenning av klassesertifikater vil nødvendigvis utløse økte transaksjonskostnader. 

Vurdering

Innholder informasjon unntatt offentligheten ihht. offentlighetsloven § 14 jf.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.: KOM(2005)587
Rettsaktnr.: 2009/015/EF
Basis rettsaktnr.: 1994/057/EF
Celexnr.: 32009L0015

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 28.05.2009
Frist returnering standardskjema: 09.07.2009
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker