Sikkerhetsstandarder for frakt (luftfart)

Kommisjonsforordning (EF) nr. 831/2006 - endrer forordning (EF) nr. 622/2003 om fastsettelse av tiltak for gjennomføring av felles grunnleggende standarder for luftfartssikkerhet...

Commission Regulation (EC) No 831/2006 - amending Regulation (EC) No 622/2003 laying down measures for the implementation of the common basic standards on aviation security...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 03.08.2006

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 17.04.2007

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: VI. Sivil luftfart

Status

Forordningen ble vedtatt av Kommisjonen 2. juni 2006. Luftfartstilsynet ble gjennom Samferdselsdepartementets (SDs) brev av  14. juni 2006 bedt om å gjøre de nødvendige forberedelser for å muliggjøre den internrettslig gjennomføring av forordningens materielle bestemmelser, herunder å forestå høring/informasjon til berørte aktører. Luftfartstilsynet bekrefter ved brev 13. juli 2006 til SD at berørte aktører er blitt holdt løpende orientert om forordningens utvikling og endelige form. SD har i brev av 31. oktober 2006 besvart e-mail av 26. oktober 2006 fra EFTA-sekretariatet om at SD ikke har merknader til forslagettil EØS-komiteens beslutning vedr. forordningen. Luftfartstilsynet sendte saken på høring ved brev av 19. desember 2006, med høringsfrist 5. februar 2007. Forordningen ble innlemmet i EØS-avtalen ved EØS-komiteens vedtak nr. 26/2007. Forordningen ble inntatt i norsk rett ved forskrift av 27. april 2007 nr. 446, jfr. forskrift av 30. april 2004 nr. 715.

Kommisjonsforordning (EF) nr. 622/2003 om fastsettelse av tiltak for gjennomføring av felles grunnleggende standarder for luftfartssikkerhet inneholder detaljerte supplerende sikkerhetskrav i tillegg til dem som allerede finnes i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2320/2002. Kravene er samlet i vedlegget til forordningen og er gradert "EU Restricted". Norge er forpliktet til å behandle gradert informasjon i henhold til sikkerhetslovens bestemmelser §§ 11 og 12. "EU Restricted" tilsvarer "BEGRENSET" etter sikkerhetsloven. Innholdet i rettsakten vil derfor bli beskrevet tilstrekkelig generelt til at gradering av informasjonen ikke er nødvendig.

Nedenfor gjengis hovedelementene i endringen ved forordning (EF) nr. 831/2006:

1. Det innføres nye krav/presiseringer i vedleggets kapittel 2 (SIKKERHET I LUFTHAVNER). Det innføres nærmere krav om beskyttelse og kontroll med innsjekkingsmateriell - så som PCer hvor innsjekking registreres, boardingkort eller bagasjemerkelapper som ikke er utfylte (blanke) mm.

2.  Det innføres nye krav/presiseringer i vedleggets kapittel 6 (FRAKT, KURÉRPOST OG EKSPRESSPAKKER). Endringene innebærer en innstramming og presisering av kravene i kapittel 6 i vedlegget til forordning (EF) nr. 2320/2002 innenfor de rammer som denne forordningen setter. Det innføres et klarere skille mellom sikkerhetskontrolltiltakene knyttet til leveranser fra såkalte "kjente avsendere" og nyskapningen med såkalte "account consignor" for forsendelser med rene fraktfly.

Forordningen presiserer kravene til fraktleverandører som ønsker å oppnå status som "sikkerhetsgodkjent fraktleverandør" med de fordeler det innebærer med mulighet for utpeking av egne "kjente avsendere" og alternativer til den ordinære sikkerhetskontrollen av frakt på lufthavnen. Luftfartstilsynet står for sikkerhetsgodkjennelsen av kvalifiserte fraktleverandører. Godkjennelsen er gebyrbelagt og selvfinansierende.

Forordningen presiserer at luftfartsselskap også kan søke om status som "sikkerhetsgodkjent fraktleverandør". 

Vurdering

Norge har så langt implementert EUs security-regelverk innenfor sivil luftfart. Disse er gjennomført ved forskrift av 30. april 2004 nr. 715 om forebyggelse av anslag mot sikkerheten i luftfarten.

Luftfartstilsynet ga uttrykk for at de vesentligste endringene som gjøres gjennom forordningen, ligger nært opp til norsk tolking og eksisterende praktisering/forståelse av forordning 622/2003, sammenholdt med forordning 2320/2002, hva angår frakt. Luftfartstilsynet  anbefalte at forordningen ble inkorporeret i EØS-avtalen uten tilpasninger. Dette har departementet sluttet seg til ved nevnte forskriftsendring av 27. april 2007 nr. 446 som trådte i kraft 1. mai 2007. 

Andre opplysninger

Forordningen vil medføre større arbeidsbelastning for Luftfartstilsynet, både i forbindelse med godkjenning av søkere og inspeksjoner som følge av endringene om frakt. For enkelte fraktleverandører kan det også medføre at økte ressurser vil medgå i tilknytning til tilsynets inspeksjoner med mer. Forordningen trådte i kraft i EU 1. januar 2007. I Norge trådte forordningen i kraft 1. mai 2007. 

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 0831/2006
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32006R0831

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 06.06.2006
Frist returnering standardskjema: 18.07.2006
Dato returnert standardskjema: 18.07.2006
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 28.04.2007
Nummer for EØS-komitebeslutning: 026/2007
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 19.12.2006
Høringsfrist: 05.02.2007
Frist for gjennomføring: 28.04.2007
Dato for faktisk gjennomføring: 01.05.2007
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 04.05.2007

Lenker

Til toppen