Vet - AI-tiltak

Kommisjonsvedtak 2006/563/EF av 11. august 2006 om visse beskyttelsestiltak i forbindelse med høypatogen aviær influensa av subtype H5N1 hos ville fugler i Fellesskapet og oppheving av vedtak 2006/115/EF...

Commission Decision 2006/563/EC of 11 August 2006 concerning certain protection measures in relation to highly pathogenic avian influenza of subtype H5N1 in wild birds in the Community and repealing Decision 2006/115/EC (notified under document number C(2006) 3585)...

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 15.08.2006

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er gjennomført i Norge.

Sammendrag av innhold

Rettsakten gir bestemmelser om tiltak som skal gjennomføres ved funn i EU av høypatogen aviær influensa (HPAI) av subtype H5N1 hos ville fugler. Rettsakten opphever vedtak 2006/115/EF, som omhandlet det samme.

Formålet med tiltakene i rettsakten er å redusere risikoen for smittespredning fra ville fugler til fjørfe og andre fugler i fangenskap. Tiltakene omfatter opprettelse av kontroll og overvåkingsområder, tiltak og forbud i områdene, varighet av områdene/tiltakene/forbudene og endelig unntak.

Prinsippet i vedtak 2006/115/EF med tiltak i definerte områder opprettet rundt funnsted for villfugl med H5N1, videreføres i den nye rettsakten. Imidlertid heter slike områder kontroll- og overvåkingsområder i den nye rettsakten, og det erstatter begrepene risiko- og observasjonsoner i vedtak 2006/115/EF. Endringen er gjort for å skille fra risiko- og observasjonssoner som er opprettet pga utbrudd av H5N1 hos tamfugl. Videre åpner den nye rettsakten for at kompetent myndighet, på bakgrunn av en risikovurdering, kan la være å opprette kontoll- og overvåkingsområder. Den justerer visse av restriksjonene på forflytninger av fjørfe og fjørfeprodukter. Videre tar den hensyn til interaksjonen mellom soner opprettet som følge av utbrudd av aviær influensa hos fjørfe og områder opprettet som følge av funn hos villfugl. Varighet av restriksjonsområder opprettet som følge av funn hos villfugl, presiseres bedre og det er tatt inn unntak fra bestemmelser om varighet av områdene.

Vurdering

Rettsakten medfører behov endringer i forskrift 9. mars 2006 nr. 297 om tiltak ved mistanke om eller bekreftet høypatogen aviær influensa hos viltlevende fugl. Endringen ble gjennomført 9. mars 2007.

Øvrige gjeldende norske regler på området:

-         Forskrift 27. juni 2002 nr 732 om bekjempelse av dyresjukdommer.

-         Forskrift 5. desember 2005 nr 1417 om midlertidige forebyggende tiltak for å hindre smitte av høypatogen aviær influensa fra ville fugler til fjørfe og andre fugler holdt i fangenskap.

-         Utkast 7. april 2006 til forskrift om bekjempelse av høypatogen aviær influensa hos fjørfe og andre fugler i fangenskap

Gjennomføring av bestemmelsene ved funn av høypatogen aviær influensa H5N1 hos villfugl kan medføre administrativ konsekvenser for Mattilsynet og økonomiske konsekvenser for de berørte dyreeiere og virksomheter. Omfanget avhenger av hvilket område funnet/funnene gjøres i, der fjørfetetthet er avgjørende. Dette er intet nytt i forhold til vedtak 2006/115/EF, som erstattes av denne rettsakten. Risikovurderinger og erfaringer viser at konsekvensene antas å være mindre enn man vurderte tidlig i 2006.

Rettsakten er EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Rettsakten ble notifisert ESA 19. juni 2007.

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2006/563/EF
Celexnr.: 32006D0563

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 19.06.2007

Lenker

Til toppen