Vet - embryoinnsamlingsgrupper

Kommisjonsvedtak 2006/556/EF av 4. august 2006 om endring av vedtak 92/452/EØF vedrørende visse embryoinnsamlings- og produksjonsgrupper i USA...

Commission Decision of 4 August 2006 amending Decision 92/452/EEC as regards certain embryo collection and production teams in the United States of America...

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 09.08.2006

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten skal gjennomføres i Norge samtidig med at den trer i kraft i EU, dvs. 12. august 2006.

Rettsakten er gjennomført ved at det er sendt melding til grensekontrollstasjonene om endret liste den 17. august 2006.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer listen i vedtak 92/452/EØF over godkjente embryoinnsamlingsgrupper og embryoproduksjonsgrupper i tredjestater. Endringene gjelder embryoinnsamlingsgrupper i USA og går ut på at en tidligere godkjent gruppe tas ut av listen, mens en ny føyes til. Videre oppdateres navn- og adresseopplysningene for en tredje gruppe. 

Merknader

Rettsakten krever ikke regelverksendring, men det må sendes melding til grensekontrollstasjonene om endring i listen over embryoinnsamlingsgrupper og embryoproduksjonsgrupper i tredjestater som er godkjent for eksport.

Vurdering

Rettsakten er relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Rettsakten krever ikke notifisering til ESA på Form 1.

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2006/556/EF
Celexnr.: 32006D0556

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 17.08.2006
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen