Vet - AI-tiltak

Kommisjonsvedtak 2006/574/EF av 18 august 2006 om endring av vedtak 2005/734/EF som angår visse risikodempende tilleggstiltak mot spredning av aviær influensa...

Commission Decision of 18 August 2006 amending Decision 2005/734/EC as regards certain additional risk mitigating measures against the spread of avian influenza (notified under document number C(2006) 3702) ...

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 29.08.2006

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten skal gjennomføres i Norge samtidig med at den trer i kraft i EU.

Rettsakten gir bestemmelser som sier at kompetent myndighet kan gi unntak fra forbudet i vedtak 2006/734/EF mot bruk av levende åtefugl til jakt.

Vurdering

Gjeldene regelverk på området er:

- Forskrift 5. desember 2005 nr 1417 om midlertidige forebyggende tiltak for å hindre smitte av høypatogen aviær influensa fra ville fugler til fjørfe og andre fugler holdt i fangenskap.

- Dyrevernloven.

Det er i henholdt til dyrevernloven § 8 pkt 3 forbudt å benytte levende åtefugl til jakt. Det er ikke ønskelig å åpne for unntak fra forbudet med hjemmel i dyrehelseregelverk som angår aviær influensa.

Konklusjon: Rettsakten lemper på forbudet mot åtejakt i vedtak 2005/734/EF og gir vilkår for gjennomføring av slik jakt. Siden åtejakt er er ikke tillatt i Norge i henhold til nasjonalt regelverk, er det ikke behov for endringer i norsk regelverk. 

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2006/574/EF
Celexnr.: 32006D0574

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker