Veterinære legemidler

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1231 /2006 av 16. august 2006 som endrer vedlegg I og II til rådsforordning (EØF) nr 2377/90 omen Felleskaps prosedyre for fastsettelse av grenseverdier for rester av veterinærpreparater i næringsmidler av animalsk opprinnelse for ceftiofur og polyoxyetylensorbitanmo...

Commission Regulation (EC) No 1231/2006 of 16 August 2006 amending Annexes I and II to Council Regulation (EEC) No 2377/90 laying down a Community procedure for the establishment of maximum residue limits of veterinary medicinal products in foodstuffs of animal origin, as regards ceftiofur and po...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 23.08.2006

Spesialutvalg: Næringsmidler

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 14.12.2006

Hovedansvarlig(e) departement(er): Fiskeri- og kystdepartementet / Helse- og omsorgsdepartementet / Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XIII. Legemidler

Status

Utkast til beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen er overlevert Kommisjonen.

Sammendrag av innhold

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1231/2006 omhandler: 1) Ceftiofur et antibiotikum oppført i bilag I for storfe og svin for muskel, fett, lever og nyre og for storfe som produserer melk til humant konsum. Bestemmelsene om ceftiofur i dette vedlegg utvides til også å omfatte småfe og alle pattedyrarter bestemt til humant konsum for muskel, fett, lever, nyre og melk. 2) Polyoxyetylensorbitanmonooleat er en emulgator/stabilisator og står oppført i vedlegg II for alle dyrearter bestemt til humant konsum. Bestemmelsene for polyoxyetylensorbitanmonooleat utvides til å omfatte polyoxyetylensorbitanmonooleat og -trioelat og dekke alle dyrearter bestemt til humant konsum.

Merknader

Gjeldende regelverk er forskrift 10. oktober 1996 nr. 997 om grenseverdier for rester av veterinærpreparater i næringsmidler av animalsk opprinnelse. Ved gjennomføring av foreliggende forordning må forskriften endres.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært på høring hos Statens legemiddelverk, Den Norske veterinærforening, kjøttbransjens landsforening, landbrukssamvirkets felleskontor, fagsenteret for fjørfe, fiskeri og havbruksforeningens landsforening, Tine og Norges veterinærhøgskole.

Mattilsynet anser rettsakten som relevant og akseptabel. Spesialutvalget for næringsmidler, der Helse- og omsorgsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert, ga sin tilslutning. 

Vurdering

Rettsakten anses som EØS-relevant og akseptabel for Norge.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.: KOM(2006)1231
Rettsaktnr.: 1231/2006
Basis rettsaktnr.: 1231/2006
Celexnr.: 32006R1231

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 17.08.2006
Frist returnering standardskjema: 28.09.2006
Dato returnert standardskjema: 27.09.2006
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 27.04.2007
Nummer for EØS-komitebeslutning: 011/2007
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 16.05.2007
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen