Minstekrav vedrørende tilsyn med produksjonsdyr

Kommisjonsvedtak 2006/778/EF av 14. november 2006 vedrørende minimumskrav for opplysninger som skal framkomme ved inspeksjon av dyrebesetninger...

Commission Decision 2006/778/EC of 14 November 2006 concerning minimum requirements for the collection of information during the inspections of production sites on which certain animals are kept for farming purposes ...

Sakstrinn

 1. Faktanotat
 2. Foreløpig posisjonsnotat
 3. Posisjonsnotat
 4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 18.12.2006

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 25.01.2007

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er vedtatt og er under vurdering i EFTA/EØS-landene.

Beslutningen blir gjort gjeldende fra 1. januar 2008 og retter seg mot medlemslandene.

Sammendrag av innhold

Rettsakten omhandler minstekrav for innsamling av informasjon under tilsyn med landbruksbedrifter, som har hold av produksjonsdyr beskrevet i direktivene 91/629/ EØF (kalver), 91/630/ EØF (svin), 98/58/EF (produksjonsdyr) og 1999/74/EF (verpehøns).

Rettsakten gjelder ikke fisk, idet kommisjonsbeslutningens kapittel III i bilaget viser til de korresponderende punktene under produksjonsdyrdirektivets (98/58/EF) bilag. Fisk omfattes dermed ikke av kommisjonsbeslutningen, fordi fisk etter produksjonsdyrdirektivets artikkel 4 ikke er omfattet av direktivets bilag.

Rettsakten fastsetter at:

 1. Medlemslandene er forpliktet å sørge for at den ansvarlige, nasjonale myndighet fører tilsyn og kontroll med at bestemmelsene i 91/629/ EØF (kalver) blir overholdt.
 2. Medlemslandene er forpliktet å sørge for at den ansvarlige, nasjonale myndighet fører tilsyn og kontroll med at bestemmelsene i 91/630/ EØF (svin) blir overholdt.
 3. Medlemslandene er forpliktet å sørge for at den ansvarlige, nasjonale myndighet fører tilsyn og kontroll med at bestemmelsene i 98/58/ EF (produksjonsdyr) blir overholdt og at det i tråd med bestemmelsene i rettsakten utarbeides rapporter vedrørende den ansvarlige, nasjonale myndighets tilsyn og kontroll.
 4. Gjennom kommisjonens beslutning 2000/50/ EF, angående minstekrav for tilsyn og kontroll med landbruksbedrifter etter 98/58/ EF er bestemt at rapportene minst må omfatte kalver, svin og verpehøns. Dessuten er det i beslutningen bestemt hvilke opplysninger rapportene skal inneholde i forhold til hver dyreart og dyrekategori.
 5. De av medlemslandene gjennomførte kontrollene med produksjonsdyr bør ikke bare omfatte et utvalg av arter omtalt i 98/58/ EF, dvs. kalver, svin og verpehøns, men også omfatte de mer generelle dyrevernskrav som er nedfelt i rettsakten. Rapporteringsplikten til kommisjonen derfor bør omfatte både generelle og spesifikke krav etter Fellesskapsretten.
 6. Inspeksjonene vedrørende produksjonsdyr i medlemslandet bør dekke alle produksjonsdyr som omfattes av produksjonsdyrdirektivet 98/58/EF. Medlemslandenes rapporteringsplikt til kommisjonen bør derfor utvides tilsvarende.
 7. Medlemslandene er forpliktet til å sørge for at den ansvarlige myndighet foretar inspeksjoner for å sikre at de i direktiv 1999/74/ EF fastsatte minstekrav for beskyttelse av eggleggende høner overholdes.
 8. Erfaringene fra direktiv 91/629/EØS, 91/630/ EØS, 98/58/EF og 1999/74/EF viser at det er forskjell på måten de ulike medlemslandenes planlegging, gjennomførelse, registrering og rapportering vedrørende inspeksjoner som den ansvarlige myndighet har foretatt i henhold til de nevnte direktiver.
 9. Innsamling av data om dyrevelferdsinspeksjoner er av avgjørende betydning for om fellesskapet kan evaluere virkningene av sin politikk på området. I tillegg er det viktig at dyrevelferdsbestemmelsene anvendes ensartet, fordi ulik anvendelse i medlemslandene kan påvirke landbruksbedriftenes konkurranseevne. Der er derfor nødvendig å oppdatere minstekravene til inspeksjon av produksjonssteder der det holdes produksjonsdyr.
 10. I henhold til avsnitt V i Europaparlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 882/2004 om offentlig kontroll, med tanke på at verifikasjon på for- og matvarebestemmelsene, samt dyrevelferds- og dyrehelsebestemmelsene overholdes, skal det utarbeides kontrollplaner, herunder årsrapporter. Medlemslandenes nåværende rapporteringsforpliktelser i henhold til beslutning 2000/50/EF bør innarbeides i den nevnte forordning, spesielt med hensyn til frekvens og frist for rapportering til kommisjonen.
 11. Dyrevelferdsforholdene påvirkes av produksjonsmetodene. Derfor var produksjonsmetoder et hensiktsmessig grunnlag for å innhente opplysninger. Når det gjelder eggleggende høner bør det særlig vises til kommisjonsforordningen (EF) nr 2295/2003 om gjennomføringsbestemmelser til Rådets forordning (EØS) nr 1907/90 om handelsnormer for egg, da de innholder supplerende krav til alternative systemer.
 12. Det eksisterende system for innsamling og analyse av opplysninger fra medlemslandene innebærer en administrativ byrde for så vel kommisjonen som medlemslandene. Det skaper også risiko for at data endres. Det er derfor nødvendig å gjennomføre en gjennomførbarhetsstudie for etableringen av et moderne informasjonssystem på fellesskapsplan, med tanke på å forbedre og lette innsamling og analyse av data som kreves i denne forbindelse.
 13. Beslutningen 2000/50/EF bør oppheves og erstattes av denne beslutningen.
 14. De i denne beslutning foreslåtte tiltak er i overensstemmelse med uttalelsene fra den stående komité for matvarekjeden og dyrehelse.

Beslutningens artikkel 3. bestemmer at følgende opplysninger skal nedtegnes ved hvert tilsyn eller kontroll, enten på papir eller elektronisk.

 1. Dato for inspeksjonen og bedriftens identitet
 2. Kategorier av driftsystemer og de respektive fellesskapsbestemmelsene i henhold til vedlegg I
 3. Kategorier av avvik, med en referanse til de aktuelle fellesskapsbestemmelsene i henhold til vedlegg II
 4. De administrative kategoriene av brudd på felleskapsbestemmelsene og tiltakene den ansvarlige myndighet iverksetter i henhold til vedlegg III

Beslutningens artikkel 4. bestemmer at minst fem av de i kapittel I vedlegg II nevnte kategorier og etterlevelsen av de tilsvarende bestemmelser i 91/629/ EØS skal inspiseres. Den ansvarlige myndighet registrerer alle konstaterte forekomster av manglende overholdelse av regelverket. Beslutningens artikkel 5. bestemmer at minst fire av de i kapittel II vedlegg II nevnte kategorier og etterlevelsen av de tilsvarende bestemmelser i 91/630/ EØS skal inspiseres. Den ansvarlige myndighet registrerer alle konstaterte forekomster av manglende overholdelse av regelverket. Beslutningens artikkel 6. bestemmer at minst fire av de i kapittel III vedlegg II nevnte kategorier og etterlevelsen av de tilsvarende bestemmelser i 98/58/ EF skal inspiseres. Den ansvarlige myndighet registrerer alle konstaterte forekomster av manglende overholdelse av regelverket. Beslutningens artikkel 7. bestemmer at minst tre av de i kapittel IV vedlegg II nevnte kategorier og etterlevelsen av de tilsvarende bestemmelser i 1999/74/ EF skal inspiseres. Den ansvarlige myndighet registrerer alle konstaterte forekomster av manglende overholdelse av regelverket. Beslutningens artikkel 8. bestemmer at alle medlemsland den innen den 30. juni 2009, og deretter årlig innen 30. juni, skal innrapportere den informasjonen, som er innsamlet og opptegnet i samsvar med denne beslutningen, under inspeksjoner foretatt i det foregående kalenderår.

Rapporten skal inneholde de opplysningene som er omhandlet i bilag IV og ledsages av en analyse av de mest alvorlige forekomster av manglende overholdelse av regelverket og en nasjonal handlingsplan for forebyggelse og reduksjon av slike tilfeller i de kommende år.

Merknader

Rettsakten medfører ikke behov for regelverksendring.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering

Beslutningen retter seg først og fremst mot Mattilsynets interne tilsyns- og rapporteringssystemer. Det utarbeides allerede i dag rapporter på bakgrunn av tilsyn med landbruksbedrifter som har hold av produksjonsdyr, og det utarbeides årsrapporter på bakgrunn av de registrerte avvik, i forhold til nasjonale regler og Norges folkerettslige forpliktelser etter EØS-avtalen. Årsrapportene tar allerede i dag for seg ulike punkter som blir berørt av direktivene som er omtalt i beslutningen. Det må imidlertid antas at rutinene for tilsyn, i tråd med de nevnte direktiver, og registrering av innhentede data, må samordnes og ensrettes i større grad enn det som er tilfelle i dag, for å oppfylle beslutningens krav om ensartede rutiner for inspeksjoner og tilsyn, registrering av data og rapportering. Videre må dagens rutiner for tilsyn, registrering og rapportering gjennomgås for å sikre at alle de obligatoriske punktene i beslutningen blir belyst, i tråd med beslutningens forholdsvis detaljerte krav. Når det gjelder gjennomføringen av tilsynet og kvalitetssikringen av tilsyns-, registrerings- og rapporteringssystemer og analyse av innrapporterte avvik, er det viktig å se beslutningens krav i sammenheng med den pågående utviklingen av Mattilsynets tilsynssystem (MATS). MATS vil gi systemstøtte til tilsynet i virksomheter. MATS utvikles også til å understøtte rapporteringsbehov, både generelle og faglige. Det arbeides for tiden med inspeksjon i storfehold som en pilot på inspeksjon i dyrehold. Mattilsynet regner med at prosjektets erfaringer vil være nyttige i det videre arbeidet med implementeringen av denne rettsakten. Etter Mattilsynets vurdering får beslutningen ikke konsekvenser for næringen direkte, men for dokumentasjonen av tilsynet.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.: KOM(2006)5384
Rettsaktnr.: 2006/778/EF
Basis rettsaktnr.: 1998/058/EF
Celexnr.: 32006D0778

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 17.11.2006
Frist returnering standardskjema: 29.12.2006
Dato returnert standardskjema: 14.02.2007
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 06.07.2007
Nummer for EØS-komitebeslutning: 030/2007
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 01.01.2008
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen