regnskapsskjemaforordningen

Komisjonens forordning (EF) Nr. 851/2006 av 9. juni 2006 om fastleggelsen av innholdet av de ulike postene i regnskapsskjemaene i cedlegg I til Rådets forordning (EØF) nr. 1108/70...

Commission Regulation (EC) No 851/2006 of 9 June 2006 specifying the items to be included under the various headings in the forms of accounts shown in Annex I to Council Regulation (EEC) No 1108/70 ...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 11.12.2006

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 20.12.2006

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: I. Innlandstransport

Status

Forordningen ble vedtatt av EU-kommisjonen 9. juni 2006 og publisert i Official Journal dagen etter. Dette vil si at den er rettslig bindende for EU-medlemsstatene. For Norges vedkommende skal forordningen først godkjennes av EØS-komiteen.

Sammendrag av innhold

Forordningen inneholder spesifiseringer om hva som hører inn under de ulike overskriftene i regnskapsskjemaene for statlige utgifter til infrastruktur innen jernbane, veg og innlands vannveg, som vist i anneks I i Rådsforordning 1108/70. Det kan gjøres unntak for visse typer infrastruktur av mindre betydning og visse innlands vannveier av maritim karakter.

Den opprinnelige forordningen 1108/70 overlot til medlemsstatene å fastsette nærmere regler for regnskapsføringen. Den innebar imidlertid en forpliktelse for medlemsstatene om å rapportere denne typen statistikk til EU-kommisjonen (for Norge: til EFTA Surveillance Authority) med sikte på å innføre et takstsystem for bruk av infrastruktur. For å forbedre kvaliteten på den innrapporterte statistikken, ble innholdet i forordningens vedlegg I først definert ved forordning 2598/70 og deretter endret ved forordningene 2116/78 og 906/2004.

Det dreier seg her om en kodifisering, det vil si at systemet som er bygget opp gjennom de nevnte rettsaktene fra 1970 og frem til i dag nå blir "konsolidert" og dermed gjort mer enhetlig, uten at materielle endringer er tatt inn i forordningen.

Merknader

Forordningen er begrunnet i Roma-traktatens artikkel 75.

Siden det er en ren kodifisering ventes ikke den nye rettsakten å få hverken rettslige, administrative eller økonomiske konsekvenser i Norge.

Sakkyndige instansers merknader

Det dreier seg om et rent administrativt anliggende. Samferdselsdepartementet innhenter opplysninger fra sine etater og fra Statistisk Sentralbyrå. Rettsakten er behandlet i Spesialutvalget for Transport der Samferdselsdepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Kommunal- og regionaldepartementet, Miljøverndepartementet, Justisdepartementet, Finansdepartementet og Utenriksdepartementet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering

Innholder informasjon unntatt offentligheten ihht. offentlighetsloven § 5.2.c

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 0851/2006
Basis rettsaktnr.: 1108/1970
Celexnr.: 32006R0851

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 26.07.2006
Frist returnering standardskjema: 31.12.2006
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker