Sertifikatkrav, levende muslinger og akvakulturfis

Kommisjonsvedtak 2006/767/EF av 6. november som endrer kommisjonsvedtak 2003/804/EF og 2003/858/EF om sertifikatkrav for levende muslinger og levende fisk av akvakutluropprinnelse og produkter av disse som er ment for konsum (notifisert under dokument nummer C(2006) 5167)...

Commission Decision 2006/767/EC of 6 November 2006 amending Commission Decisions 2003/804/EC and 2003/858/EC, as regards certification requirements for live molluscs and live fish of aquaculture origin and products thereof intended for human consumption...

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 21.12.2006

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Fiskeri- og kystdepartementet / Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er vedtatt og er under vurdering i EFTA-/EØS-statene.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer vilkårene for import av levende muslinger og fiskerivarer fra akvakulturopprinnelse som er ment til konsum. Kravene til sertifisering for å ivareta dyrehelsen er nå samordnet med kravene til sertifisering som følger av forordning (EF) nr. 853/2004 om fastsettelse av særlige hygieneregler for næringsmidler av animalsk opprinnelse.

Merknader

Rettsakten krever endring i forskrift 14. oktober 2003 nr. 1239 om dyrehelsemessige vilkår ved omsetning og import av akvakulturdyr og akvakulturprodukter.

Administrative og økonomiske konsekvenser

Rettsakten innebærer en samordning av eksisterende sertifiseringskrav ved import. Rettsakten antas å ikke ha vesentlige administrative og økonomiske konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader/høringsuttalelser

Rettsakten er under vurdering av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget er ikke ferdig med sin vurdering.

Rettsakten har pr. 21. desember 2006 ikke vært på høring blant private aktører.

Vurdering

Rettsakten er relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2006/767/EF
Celexnr.: 32006D0767

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen