Endring morsmelkserstatningsdirektivet

Kommisjonsdirektiv 2006/141/EF av 22. desember 2006 om morsmelkerstatning og tilskuddsblandinger til spedbarn og småbarn og om endring av direktiv 1999/21/EF...

Commission Directive 2006/141/EC of 22 Dec 2006 on infant formulae and follow-on formulae and amending Directive 1999/21/EC...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 24.02.2006

Spesialutvalg: Næringsmidler

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 23.11.2007

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Direktivet har vært diskutert i EUs ekspertgruppe for dietetiske næringsmidler, hvor Norge har vært representert (men unntak av ett møte). Forslaget ble godtatt på SCFCAH-møtet 19. juli 2006 og publisert i OJ 30.12.06.

Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen 6. juni 2008.

Sammendrag av innhold

Rettsakten bygger på en rapport utarbeidet og publisert av EUs vitenskapskomite i 2003 (Report of the SCF on the revision of Essential Requirements of Infant Formulae and Follow-on Formulae - adopted 4 April 2003). Rettsakten gir detaljerte krav til innhold, sammensetning, merking og markedsføring av morsmelkerstatning og tilskuddsblandinger beregnet til friske sped- og småbarn.

Definisjonen av morsmelkerstatning og tilskuddsblandinger er noe modifisert fra gjeldende forskrift om morsmelkerstatning og tilskuddsblandinger som implementerer dir. 91/321/EØF med tilhørende endringer. Det spesifiseres ikke lenger at morsmelkerstatning alene skal dekke spedbarns ernæringsmessige behov i deres første fire til seks levemåneder, men at morsmelkerstatning alene skal dekke spedbarns ernæringsmessige behov i de første månedene i livet og frem til introduksjonen av fast føde. Definisjonen av tilskuddsblandinger er modifisert tilsvarende.

For morsmelkerstatning og tilskuddsblandinger er det gitt minimums- og maksimumsgrenser for innhold av de fleste næringsstoffene. Omregningsfaktoren for protein er endret til 6,25 for både kumelk- og soyaprotein. I stedet for å bruke kasein som referanseprotein, benyttes morsmelk.

Grenseverdiene for rester av plantevernmidler er ikke endret fra nåværende krav, men disse bestemmelsene vil nå måtte inkluderes i forskrift om morsmelkerstatning og tilskuddsblandinger. Tidligere var disse bestemmelsene inkludert i forskrift 21. desember 1993 nr. 1388 om rester av plantevernmidler mv i næringsmidler.

Det er innført en del begrensninger på markedsføring av morsmelkerstatning. Det er få endringer i disse bestemmelsene. Likevel vil dette innebære en endring fra gjeldende norsk regelverk. Da nåværende direktiv ble innlemmet i norske regelverk var det ikke hjemmel i Næringsmiddelloven til å inkluderer disse bestemmelsene. Matloven gir imidlertid mulighet til å inkludere de aktuelle bestemmelsene.

Det er innført meldeplikt på morsmelkerstatning. Meldeplikten er imidlertid allerede innført som en særnorsk regel i gjeldende forskrift og vil følgelig ikke innebære en endring i vårt regelverk.

Ernærings- og helsepåstander på morsmelkerstatning skal kun benyttes i samsvar med krav gitt i direktivet. EUs forordning nr. 1924/2006 om ernærings- og helsepåstander vil gjelde for tilskuddsblandinger.

Det er tatt inn et nytt vedlegg i direktivet som regulerer morsmelkerstatning basert på delvis hydrolysert protein med et proteininnhold under 0,56 g/100 kcal. Vedlegget er tatt inn på bakgrunn av en evaluering foretatt av EFSA. Dette vedlegget er i tillegg vedtatt som en forordning, jf. kommisjonsforordning nr. 1609/2006. Denne vil innlemmes i norsk rett på selvstendig grunnlag.

Rettsakten endrer også forskrift 8. nov. 2001 nr. 1279 om næringsmidler til spesielle medisinske formål hva gjelder innholdet av mangan. Øvre grense for innhold av mangan i produkter beregnet til spedbarn er senket fra 200 til 100 mikrogram/100 kcal. Samtidig er det gitt en utvidet overgangsperiode for morsmelkerstatning som er klassifisert som medisinske næringsmidler hva gjelder krav til innhold av protein.

Merknader

Gjeldende forskrifter på området er forskrift 11. okt. 2001 nr. 1163 om morsmelkerstatning og tilskuddsblandinger og forskrift 21. des. 1993 nr. 1388 om rester av plantevernmidler mv i næringsmidler. Direktivene om rester av plantevernmidler har vært til revidering i EU, og er erstattet av en forordning. I denne forordningen er verken morsmelkerstatning/tilskuddsblandinger eller barnemat inkludert slik at disse kravene nå må inkluderes i henholdsvis morsmelkerstatningsforskriften og barnematforskriften.

Sakkyndige instansers merknader

Mattilsynet anser rettsakten som relevant og akseptabel. Spesialutvalget for næringsmidler, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert, har gitt sin tilslutning.

Vurdering

Innholder informasjon unntatt offentligheten ihht. offentlighetsloven § 5.2.a

Andre opplysninger

Innholder informasjon unntatt offentligheten ihht. offentlighetsloven § 5.2.a

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2006/141/EF
Basis rettsaktnr.: 1999/21/EF
Celexnr.: 32006L0141

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 05.01.2007
Frist returnering standardskjema: 16.02.2007
Dato returnert standardskjema: 30.11.2007
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 06.06.2008
Nummer for EØS-komitebeslutning: 062/2008
Tekniske tilpasningstekster: Ja
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 07.06.2008
Dato for faktisk gjennomføring: 13.08.2008
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 28.08.2008

Lenker