Forslag til forordning for avgassutslipp fra kjøre

Forslag til EU-Parlamentets og Rådets forordning for typegodkjenning av motorkjøretøy når det gjelder avgassutslipp og tilgang til reparasjonsinformasjon, og endring av direktiv 72/306/EØF og direktiv ../../EF...

Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on type approval of motor vehicles with respect to emissions and on access to vehicle repair information, amending Directive 72/306/EEC and Directive ../../EC....

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 17.02.2006

Spesialutvalg: Handelsforenklinger

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 24.05.2006

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: I. Kjøretøyer

Status

Norge har vært representert i arbeidsgruppen som har utarbeidet endringsdirektivet.

Gjeldende norsk rett

Forskrift av 4. oktober 1994 om tekniske krav og godkjenning av kjøretøy, deler og utstyr (kjøretøyforskriften) har i kap. 25 bestemmelser om avgassutslipp fra kjøretøy. De fleste av direktivene som forordningen skal erstatte, er innarbeidet her. Kjøretøyforskriften kapittel 49 omhandler bestemmelser om drivstofforbruk og CO2-utslipp.

Forslaget til forordning inneholder forslag til neste trinn (euro 5) for grenseverdier for avgassutslipp fra lette biler. Forordningen vil erstatte dagens direktiv for avgassutslipp fra lette biler, direktiv 70/220/EØF med endringer. Videre vil forordningen inneholde bestemmelser for måling av, og opplysninger om, drivstofforbruk og CO2-utslipp, og erstatter dermed direktiv 80/1268/EØF med endringer. Forordningen inneholder også krav til røykutslipp fra lette dieselbiler, og erstatter direktiv 72/306/EØF med endringer.

Forslaget innebærer 80-90% lavere grenseverdi for partikkelutslipp fra dieselkjøretøy, avhengig av vektklasse. I praksis betyr dette at dieselkjøretøy må ha partikkelfilter. Videre innebærer det en 20% reduksjon i NOx fra dieselkjøretøy og 25% reduksjon i NOx fra bensinkjøretøy i forhold til euro 4-kravene. Videre reduseres utslippet av hydrokarboner (HC) med 25% for bensinkjøretøy. I tillegg innføres krav til partikkelutslipp fra biler med magermotor (bensinmotor som helt eller delvis går med en magert blandingsforhold mellom bensin og luft). Dagens ordning med at tyngre personbiler har mildere krav enn lettere personbiler, fjernes.

Holdbarhetskravet til avgassrensesystem på biler utvides fra 80.000km til 160.000km.

Det er foreslått en ikrafttreden for euro 5 som innebærer at kravet innføres mellom 2008 og 2010.

Videre inneholder forslaget krav om at kjøretøyprodusentene må gi ut nødvendig informasjon for reparasjon av kjøretøyene, til uavhengige verksteder og bilbergingsfirma med flere.

Vurdering

Forskrift 4. oktober 1994 nr. 918 om tekniske krav og godkjenning av kjøretøy, deler og utstyr (kjøretøyforskriften) kap. 25 inneholder bestemmelser om avgassutslipp fra kjøretøy. Kjøretøyforskriften kapittel 49 inneholder bestemmelser om drivstofforbruk og CO2-utslipp. Disse kapitlene må endres for å implementere forordningen.

Da vi ikke har produsenter av lette kjøretøy som er omfattet av forordningen i Norge, antas det at en impementering ikke vil ha store konsekvenser for norsk næringsliv.

Da de foreslåtte grenseverdiene ikke innebærer at det må tas i bruk kostnadsdrivende ny teknologi, antas det at kjøretøyene ikke blir vesentlig dyrere som følge av forordningen.

Flere medlemstater mener grenseverdiene som er foreslått er for milde. Dette gjelder særlig grenseverdien for NOx-utslipp fra dieselbiler. EU-kommisjonen ønsker imidlertid ikke å innføre krav som medfører at bilprodusentene må ta i bruk avansert teknologi for NOx-rensing på dette stadiet, da dette i følge kommisjonens beregninger vil gi et dårligere kost/nytteforhold enn det som nå er foreslått. Videre er det også et ønske fra flere stater at forordningen skal angi neste trinn (euro 6) med grenseverdier for avgassutslipp. Norge har ikke tatt endelig stilling til disse spørsmålene.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.: KOM(2005)683
Basis rettsaktnr.:

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen