Gruppeunntak for regionalstøtte

Kommisjonsforordning 1628/2006 om unntak fra meldeplikten for regional investeringsstøtte...

Commission regulation on the application of articles 87 and 88 of the EC Treaty to national regional investment aid...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 23.02.2006

Spesialutvalg: Offentlig støtte

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 02.03.2006

Hovedansvarlig(e) departement(er): Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XV. Statsstøtte

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Kommisjonen vedtok forordning 1628/2006 24. oktober 2006. EØS-komiteen vedtok den samme forordningen i besluttning 157/2006 8. desember 2006. Forordningen ble implementert i norsk rett i forsrift 1429 av 5. desember 2003 ved kgl.res 22. desember 2006.

1. Beskrivelse

Sammendrag:

Med hjemmel i Rådsforordning (EC) 994/1998 om unntak fra notifikasjonsplikten i art 87 EC (tilsvarer art 61 EØS) for enkelte former for offentlig støtte, vedtok EU-kommisjonen 24. oktober 2006 Kommisjonsforordning 1628/2006 om unntak fra notifikasjonsplikten (gruppeunntak) for regional investeringsstøtte. Det nye gruppeunntaket er basert på det eksisterende gruppeunntaket for støtte til SMB, men åpner også for investeringstøtte til store bedrifter innenfor virkeområdet for regional investeringsstøtte. EØS-komiteen vedtok det samme gruppeunntaket i EØS-komiteen 8. desember 2006. Forodningen ble implementert i norsk rett ved kgl.res i forskrift nr. 1429 av 5. des 2003. Det nye gruppeunntaket ble behandlet i Rådgivende komité for statsstøtte hhv. 6. april og 26. september 2006 

Merknader:

Kommisjonsforordning 1628/2006 unntar regional investeringsstøtte fra notifikasjonsplikt til ESA for perioden 2007-2013. Forodningen ble implementert i norsk rett ved kgl.res i forskrift nr. 1429 av 5. des 2003.

Sakyndige instansers merknader:

Utkast til forordningen ble drøftet i spesialutvalget for offentlig støtte 2. mars 2006. Spesialutvalget var positive til utkastet som i stort sett er en prossessesuell forenkling av selve retningslinjene for regional statsstøtte 2007-2013. Forordningen ble forelagt referansegruppen for offentlig støtte for skriftlige kommentarer 28. februar 2006. Av medlemmene i referansegruppen ba kun Innovasjon Norge om avklaring av enkelte mindre punkter. Det kom ingen innvendinger mot utkastet.


1.1            Prosess

Kommisjonen har avholdt to møter i Rådgivende komité. EFTA-landene har deltatt i begge møtene. Norge sendte skriftlige merknader 15. mai 2006 der vi støttet Kommisjonens utkast, og ba om at forordningen ble vedtatt tidsnok til å bli implementert i EØS-avtalen innen utgangen av 2006. Kommisjonen vedtok gruppeunntaket 24. oktober 2006.

 

Kommisjonen ønsker uansett å ha gruppeunntaket på plass før 1. januar 2007, slik at medlemslandene kan benytte seg av det samtidig med at de nye regionalstøtteretningslinjene trer i kraft og strukturfondperioden 2007-2013 begynner. For Norges del må gruppeunntaket imidlertid behandles i EØS-komiteen før det kan implementeres i EØS-avtalen. Etter det må gruppeunntaket inkorporeres i norsk rett via kongelig resolusjon. Det er dermed ikke sikkert gruppeunntaket rekker å bli implementert i norsk rett innen 1. januar 2007.


1.2            Omfang og begrensninger

Transparente regionale investeringsstøtteordninger i gruppeunntakets forstand er regionale investeringsstøtteordninger, hvor det er mulig på forhånd å beregne brutto tilskuddsekvivalent som nøyaktig prosentandel av støtteberettigende kostnader, uten at det er nødvendig å foreta en risikovurdering. Eksempler på transparente støtteordninger er tilskuddsordninger, rentesubsidier og skatte- og avgiftslettelser. Ordninger med offentlige lån anses normalt for å være transparente, med mindre det ikke er stilt normal sikkerhet for dem og de er forbundet med en unormal risiko og derfor må antas å inneholde et element av statsgarantier. Ordninger med statsgarantier eller offentlige lån med et statsgarantielement kan kun anses for å være transparente hvis metoden for beregning av støtteelementet og støtteintensiteten er notifisert til ESA og godkjent som en reell beregningsmetode før en ev. ordning med statsgarantier blir iverksatt.

 

Offentlige eierinteresser/aksjekjøp/kapitalinnskudd og støtte i form av risikokapitalordninger regnes ikke som transparent støtte. Regionalstøtteordninger som ikke er transparente i gruppeunntakets forstand skal notifiseres til ESA for godkjenning og vurderes i forhold til kriteriene i regionalstøtteretningslinjene for perioden 2007-2013. Det er opp til de enkelte medlemsland å lage en slik beregningsmetode for støtteelementet i garantiordninger, og å notifisere den for godkjenning. Gruppeunntaket gjelder ikke for sektorspesifikke støtteordninger eller sektorer som er underlagt spesielle regler, som for eksempel syntetiske fibere, skipsbygging, kull og stål.

 

Forordningen omfatter også såkalt ad hoc-støtte, men kun når ad hoc-støtten tildeles som supplement til støtte som gis fra en transparent regionalstøtteordning, og den øvre grensen for ad hoc-komponenten utgjør 50 pst av den samlede støtten som tildeles det aktuelle investeringsprosjektet (ad hoc støtte er enkeltildelinger av støtte tildelt utenom etablerte støtteordninger). Dvs minst 50 pst av støtten må komme fra selve regionalstøtteordningen som er meldt som et gruppeunntak. Forutsetningen er at ad hoc støtten ellers tilfredstiller vilkårene i gruppeunntaket. Blant annet kan ikke den totale investeringsstøtten overstige den øvre tillatte støtteintensiteten. Regelen er innført for å gjøre det mulig for andre støttegivere, som for eksempel lokale myndigheter, å toppe opp investeringsstøtte gitt fra en nasjonal ordning med egne (lokale) midler, uten kompliserte kumulasjonsregler.

 

1.3            Materielle regler
Gruppeunntaket skal kun gjelde for regional investeringsstøtte innenfor det geografiske virkeområdet for regional investeringsstøtte slik det er definert for perioden 2007-2013. Øvre støtteintensiteter, inkludert ev. ad hoc støtte er som følger:
 

Type bedrifter

Øvre støtteintensitet i forhold til berettiget kostnadsgrunnlag (brutto tilskuddsekvivalent)

Store bedrifter (alle bedrifter)

15 pst

Små og mellomstore bedrifter

25 pst

Små bedrifter

30 pst

Prosjekter som mottar investeringsstøtte må opprettholdes i det området investeringsstøtten er tildelt i minst fem år etter at det støtteberettigede prosjektet er ferdigstilt. Dette er redusert til tre år for SMB.

Støtteintensitet skal beregnes enten som prosentandel av investeringsbeløpets materielle eller immaterielle kostnader, eller som prosentandel av estimerte lønnskostnader for personell ansatt som direkte følge av investeringsprosjektet, beregnet over en toårsperiode. Støtteintensiteten kan også beregnes som en kombinasjon av de to under forutsetning av at støtten ikke overstiger det øvre støttebeløpet som følge av den gunstigste beregningsmåten av de to mulighetene.
 
Støtteberettigede kostnader skal diskonteres i forhold til verdien av investeringen når støtten ble tildelt. Støtte som utbetales i flere avdrag skal også diskonteres i forhold til verdien av støtteberettigede kostnader når støtten ble vedtatt. Foretak i transportsektoren kan ikke motta støtte til innkjøp av kjøretøy.
 
Når støtteintensitet beregnes på bakgrunn av lønnskostnader må dette skje i tilknytning til arbeidsplasser som skapes/opprettes som en direkte følge av det støttede prosjektet. Arbeidsplassene må opprettes innen tre år etter at prosjektet er ferdigstilt, og opprettholdes i minst fem år. Dette er redusert til tre år for SMB.

 

Regional investeringsstøtte gitt i medhold av gruppeunntaket kan kumuleres med andre støtteordninger opp til øvre terskelverdier i gruppeunntaket. Investeringsstøtte som kumuleres med annen støtte over terskelverdiene må notifiseres til ESA for forhåndsgodkjennelse og vil bli vurdert i forhold til de ordinære regionalstøtteretningslinjene.

 

Regional investeringsstøtte gitt i medhold av gruppeunntaket kan ikke kumuleres med bagatellmessig støtte over terskelverdiene i gruppeunntaket på basis av samme kostnadsgrunnlag.

 
Gruppeunntaket gjelder ikke for følgende former for støtte:

  • Ikke-transparent investeringsstøtte, dvs støtte til prosjekter hvor man ikke med sikkerhet på forhånd kan fastslå nøyaktig støtteintensitet uten å gjennomføre en risikoanalyse, og hvor det ikke er laget en transparent beregningsmetode for slik støtte før slik støtte ev. blir iverksatt.
  • Regional investeringsstøtte rettet mot utvalgte sektorer. Turisme er unntatt fra dette forbudet (jf NACE-koder 55, 63.3 og 92).
  • Regionalstøtte i form av driftsstøtte.
  • Regionalstøtte fra en godkjent støtteordning, til store investeringsprosjekter, hvis det totale støttebeløpet fra alle kilder overstiger 75% av det maksimale støttebeløpet en investering med et kostnadsgrunnlag på € 100 mill kan motta.
  • Ad hoc investeringsstøtte som tildeles utenfor godkjente støtteordninger, og uten tilknytning til art 6. i gruppeunntaket for SMB-støtte.
  • Investeringsstøtte til bedrifter som er gjenstand for krav om tilbakebetaling av ev ulovlig støtte.

 
1.4            Insentivseffekt

Gruppeunntaket gjelder kun for støtte som tildeles fra regionale investeringsstøtteordninger, når støttemottaker har søkt om støtte for et prosjekt før arbeidet med prosjektet er påbegynt, og ansvarlig myndighet har bekreftet skriftlig at prosjektet etter en forløpig vurdering kvalifiserer til å motta støtte. Formuleringene om insentiveffekt i gruppeunntaket er dermed helt i tråd med formuleringene i selve regionalstøtteretningslinjene.

 

1.5            Transparens og overvåkning
Ansvarlig myndighet/støttetildeler skal innen 20 arbeidsdager etter at en støtteordning er opprettet, eller en individuell støttetildeling er foretatt, sende ESA ferdig utfylt etterhåndsmelding med påkrevet informasjon om angjeldende støtteordning eller enkeltildeling. ESA vil i sin tur forsikre seg om at skjemaet er riktig utfylt og deretter oversende etterhåndsmeldingen for publikasjon i EØS-tillegget til EF-tidende. Ferdig utfylt rapporteringsskjema skal sendes til ESA via Fornyings- og administrasjonsdepartementet. Oversendelsen skal skje elektronisk.

 

Medlemslandene må oppbevare detaljert informasjon om støtten gitt i medhold av gruppeunntaket i 10 år etter tildeling. Denne informasjonen må inneholde all nødvendig informasjon til å fastslå om unntaksvilkårene i gruppeunntaket er oppfylt, inkludert informasjon om statusen til foretakene som mottar støtten (om det er SMB eller stort foretak). På skriftlig oppfordring fra ESA skal medlemsstaten formidle denne informasjonen innen 20 arbeidsdager etter at henvendelsen er mottatt.

 

I henhold til utkastet skal medlemslandene i sin helhet offentliggjøre støtteordninger som er opprettet i medhold av gruppeunntaket på internett. Medlemslandene skal også opplyse ESA (og Kommisjonen) om internettadressen til støtteordningen. I samsvar med prosedyrene i kommisjonsforordning (EC) 794/2004 skal medlemslendene må også sende ESA (og Kommisjonen) årlige rapporter om støtte gitt i medhold av gruppeunntaket.

Vurdering

Norske myndigheter er positive til forordning 1628/2006. Et eget gruppeunntak for regional investeringsstøtte kan innebære betydelige forenklinger ifbm notifikasjon av regionale investeringsstøtteordninger. Det innebærer også økt fleksibilitet ifbm enkeltildelinger av investeringsstøtte som tidligerer var underlagt ordinær notifikasjonsplikt, jf ESAs regionalstøtteretningslinjer 2000-2006.

Andre opplysninger

FAD og KRD deltok på møtene i Rådgivende komité hhv 6. april og 26. september 2006.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 1628/2006
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32006R1628

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 23.10.2006
Frist returnering standardskjema: 06.11.2006
Dato returnert standardskjema: 02.11.2006
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 08.12.2006
Nummer for EØS-komitebeslutning: 157/2006
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 01.11.2006
Høringsfrist: 01.12.2006
Frist for gjennomføring: 08.12.2006
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen