Havnestatskontroll

Direktiv 2009/16/EF av 23. april 2009 om havnestatskontroll...

DIRECTIVE 2009/16/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 23 April 2009 on port State control...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 06.02.2006

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 11.03.2010

Hovedansvarlig(e) departement(er): Nærings- og handelsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: V. Sjøtransport

Status

Enighet om en felles tekst ble oppnådd 13. mars 2009.  Direktivet ble formelt fastsatt 23. april 2009. Direktivet er gjort til en del av EØS-avtalen i vedlegg XIII.V,56b, og ble gjennomført i norsk rett med virkning fra 01.01.2011.

Sammendrag av innholdet 

Direktiv 2009/16/EF om havnestatskontroll samler og erstatter direktiv 95/21/EF og de senere endringsdirektiv for å gjøre regelverket mer oversiktlig, i tillegg til å reformere havnestatsregimet i tråd med Lisboa-strategien. Forslaget er et av sju forslag som inngår i den tredje sjøsikkerhetspakken som ble fremmet 23. November 2005. Direktivet har som formål å drastisk redusere antall lavstandardskip i EU-farvann.

Gjeldende direktiv 95/21/EF om havnestatskontroll erstattes fra 1. januar 2011 med nytt kontrollregimet etter direktiv 2009/16/EF. Da erstattes gjeldende krav om kontroll av 25 % av fremmede skip som anløper medlemsstatens havn av nytt regime hvor havnestatskontroll skal gjennomføres på alle skip som anløper havner eller ankringsplass innenfor EU. Hver medlemsstat skal bidra til at alle skip blir kontrollert i forhold til antall skip som anløper dets havner. Kontrollforpliktelsen skal beregnes av de tre siste års gjennomsnitt.

Vurdering

Direktivet retter seg i hovedsak mot myndighetene. Norge er generelt positiv til det nye regimet som blant annet er ment å imøtekomme problem med oppfyllelse av kontrollforpliktelsen på 25 % for nordlige stater i Europa, ved at de fleste skip er kontrollert før de når våre farvann. Rettsakten er utarbeidet i samarbeid mellom Paris MOU og Kommisjonen / EMSA.

Direktivet er gjennomført i forskrift 30. desember 2010 nr. 1849 om kontroll med fremmede skip og flyttbare innretninger i norsk havn mv. (havnestatskontrollforskriften), samt i administrative bestemmelser.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.: KOM(2005)588
Rettsaktnr.: 2009/016/EF
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32009L0016

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 28.05.2009
Frist returnering standardskjema: 09.07.2009
Dato returnert standardskjema: 15.09.2009
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 12.03.2010
Nummer for EØS-komitebeslutning: 032/2010
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 15.11.2010
Høringsfrist: 28.12.2010
Frist for gjennomføring: 01.01.2011
Dato for faktisk gjennomføring: 01.01.2011
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 04.01.2011

Lenker