Forsiden

Plantevernmiddelrester

Kommisjonsdirektiv 2006/9/EF av 23. januar 2006 som endrer Rådsdirektiv 90/642/EØF når det gjelder maksimalgrenseverdier for dikvat....

Commisison Directive 2006/9/EC amending Council Directive 90/642/EEC as regards maximum residue levels of diquat, fixed therein....

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 10.02.2006

Spesialutvalg: Næringsmidler

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 24.04.2005

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten er vedtatt i EU - medlemsstatene skal tilpasse sitt nasjonale regelverk innen den 26. juli 2006 og ta i bruk grenseverdiene fra 27. juli 2006.

Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen 22. september 2006.

Direktivet endrer grenseverdiene for dikvat. Bakgrunnen er at Kommisjonen har mottatt informasjon om ny eller endret bruk av stoffet.

Forbrukernes livstidseksponering for dikvat via næringsmidler som kan inneholde rester, har blitt vurdert i henhold til gjeldende EU-prosedyrer. Beregningene viser at de aktuelle MRL'ene ikke vil overskride akseptabelt daglig inntak (ADI). Vurderingen av den tilgjengelige informasjonen viser at det ikke er behov for ARfD (akutt referansedose). Det er derfor ikke nødvendig med vurdering av korttidseksponering.

Grenseverdiene er midlertidige, men gjøres permanente etter 4 år dersom ikke det innen da blir framlagt ny dokumentasjon som berettiger fastsettelse av andre verdier. De fleste er satt på deteksjonsgrensen.

Merknader.

Rettsakten krever endring i forskrift 21.desember 1993 nr. 1388 om rester av plantevernmidler mv i næringsmidler.

Gjennomføring av rettsakten i norsk rett medfører ikke økonomiske eller administrative konsekvenser av betydning.  

Vurdering

De nye grenseverdiene er satt høyere i alle godkjente bruksområder for  dikvat i Norge, bortsett fra rybs. Norske restanalyseforsøk viser noe høyere verdier i frø. Ubehandlete frø brukes imidlertid bare til fôr og da det foreløpig ikke er fastsatt grenseverdier for fôr, er ikke det noe problem. Restverdiene i rybsolje ligger under de nye grenseverdiene. Endringene vil derfor ikke medføre konsekvenser for norske dyrkere.

Mattilsynet anser rettsakten som relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2006/9/EF
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32006L0009

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 15.02.2006
Frist returnering standardskjema: 15.04.2006
Dato returnert standardskjema: 24.04.2006
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 22.09.2006
Nummer for EØS-komitebeslutning: 112/2006
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 25.10.2006
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 06.11.2006

Lenker