Plantevernmidler

Kommisjonsdirektiv 2006/5/EF av 17. januar 2006 som endrer rådsdirektiv 91/414/EØF for å inkludere warfarin som virksomt stoff....

Commission Directive 2006/5/EC of 17 January 2006 amending Council Directive 91/414/EEC to include warfarin as active substance ...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 20.02.2006

Spesialutvalg: Handelsforenklinger

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 02.03.2006

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XV. Farlige stoffer

Status

Rettsakten er vedtatt og innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten omhandler beslutning om å inkludere ett eksisterende virksomt stoff (plantevernmidler) i vedlegg I til rådsdirektiv 91/414/EØF, den såkalte positivlisten. Virksomme stoffer som skal inngå i plantevernmidler blir for tiden vurdert av EU-landene mht eventuell oppføring på positivlisten. Dette gjelder både eksisterende virksomme stoffer (på markedet per 25. juli 1993) og EU-nye virksomme stoffer. Av stoffene som er behandlet på fellesskapsnivå kan bare de som er oppført på positivlisten inngå i plantevernmidler som godkjennes av hvert enkelt medlemsland i hht kriteriene i rådsdirektiv 91/414/EØF.

Ved vurdering av plantevernmidler som inneholder warfarin for eventuell godkjenning i medlemslandene skal det tas spesielt hensyn til følgende:Beskyttelse av brukere, fugler og pattedyr som ikke er målorganismer for bekjempelsen. Risikoreduserende tiltak skal iverksettes ved behov.

Merknader

Rådsdirektiv 91/414/EØF er en del av EØS-avtalen, men EØS/EFTA-landene har et ikke tidsavgrenset unntak for disse bestemmelsene, og de er derfor ikke implementert i norsk regelverk. Vurdering av plantevernmidler for bruk i Norge reguleres av forskrift om plantevernmidler av 26. juli 2004.

Status for stoffet (brukt som plantevernmiddel) i Norge: Ikke godkjent som plantevernmiddel

Vurdering

Rettsakten anses som relevant og akseptabel i henhold til gjeldende unntak.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2006/5/EF
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32006L0005

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 20.01.2006
Frist returnering standardskjema: 03.03.2006
Dato returnert standardskjema: 03.03.2006
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 02.06.2006
Nummer for EØS-komitebeslutning: 056/2006
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 03.06.2006
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen