Vet - frihet brucellose m.m.

Kommisjonsvedtak 2006/169/EF av 21. februar 2006 om endring av vedtak 93/52/EØF når det gjelder erklæring om at Polen og visse provinser og regioner i Italia er fri for brucellose (B. melitensis) og vedtak 2003/467/EF når det gjelder erklæring om at visse provinser og regioner i Italia er fri for...

Commission Decision 2006/169/EC of 21 February 2006 amending Decison 93/52/EEC as regards the declaration that Poland and certain provinces or regions of Italy are free of brucellosis (B. melitensis) and Decision 2003/467/EC as regards the declaration that certain provinces and regions of Italy a...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 28.02.2006

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 06.04.2006

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer lister over medlemsstater eller regioner i medlemsstater hvor besetninger er erklært fri for småfebrucellose, storfebrucellose, storfetuberkulose og enzootisk bovin leukose. Polen har dokumentert at landet er fritt for småfebrucellose. Italia har dokumentert frihet for en eller flere av de fire sykdommene i angitte regioner. Vedlegg I og II til vedtak 93/52/EØF blir endret i henhold til vedlegg I i gjeldende rettsakt, mens vedlegg I, II og III til vedtak 2003/467/EF blir endret i henhold til vedlegg II.

Vedtak 93/52/EØF er en del av EØS-avtalen (jf. særskilt vedlegg nr. 2 til St.prp. nr. 40 for 1993-94). Det samme er vedtak 2003/467/EF (jf. EØS-komiteens beslutning nr. 93/2004 av 9. juli 2004).

Merknader

Rettsakten medfører ikke behov for regelverksendring.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten er relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Rettsakten krever ikke notifisering til ESA på Form 1.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2006/169/EF
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32006D0169

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 01.03.2006
Frist returnering standardskjema: 23.03.2006
Dato returnert standardskjema: 26.04.2006
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 08.12.2006
Nummer for EØS-komitebeslutning: 140/2006
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 09.12.2006
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen