Vet - grensekontrollstasjoner

Kommisjonsvedtak 2006/117/EF av 3. februar 2006 om endring av vedtakene 2001/881/EF og 2002/459/EF når det gjelder listen over grensekontrollstasjoner...

Commission Decision 2006/117/EC of 3 February 2006 amending Decisions 2001/881/EC and 2002/459/EC as regards the list of border inspection posts...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 23.02.2006

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 06.04.2006

Hovedansvarlig(e) departement(er): Fiskeri- og kystdepartementet / Helse- og omsorgsdepartementet / Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten oppdaterer listen over grensekontrollstasjoner. Med bakgrunn i meldinger fra enkelte medlemsstater og inspeksjoner utført i henhold til vedtak 2001/881/EF, er det behov for å oppdatere listen over grensekontrollstasjoner. Endringene inkluderer fjerning av noen nedlagte grensekontrollstasjoner og oppføring av nye, samt endring av hvilke kategorier dyr og produkter enkelte grensekontrollstasjoner er godkjent for. Listen inkluderer videre TRACES-enhetsnummer for alle grensekontrollstasjonene. Listen med grensekontrollstasjoner i vedlegget til vedtak 2001/881/EF erstattes derfor av vedlegg I til denne rettsakten.

Vedtak 2002/459/EF lister opp alle enhetene i TRACES(Animo)-nettverket, og denne listen må oppdateres på bakgrunn av endringene i listen med grensekontrollstasjoner. Vedlegget til 2002/459/EF endres derfor i samsvar med vedlegg II til denne rettsakten.

Merknader

Rettsakten medfører ikke behov for regelverksendring. Det må sendes ut en orientering til de norske grensekontrollstasjonene om oppdatert liste over godkjente grensekontrollstasjoner og enheter i TRACES.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten er relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Rettsakten krever ikke notifisering til ESA på Form 1.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2006/117/EF
Basis rettsaktnr.: 1997/78/EF
Celexnr.: 32006D0117

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 01.03.2006
Frist returnering standardskjema: 12.04.2006
Dato returnert standardskjema: 26.04.2006
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 27.04.2007
Nummer for EØS-komitebeslutning: 001/2007
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 28.04.2007
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen