Vet - TSE-tiltak

Kommisjonsforordning (EF) nr. 253/2006 av 14. februar 2006 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 999/2001 når det gjelder hurtigtester og tiltak for å utrydde TSE hos småfe...

Commission Regulation (EC) No 253/2006 of 14 February 2006 amending Regulation (EC) 999/2001 of the European Parliament and of the Council as regards rapid tests and measures for the eradication of TSEs in ovine and caprine animals...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 20.02.2006

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 06.04.2006

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Beskrivelse av innhold

Rettsakten endrer vedlegg VII til forordning (EF) nr. 999/2001 (TSE-forordningen), slik at det i en overgangsperiode fram til 1. januar 2007 er tilllatt å sette inn ikke-drektige søyer med ukjent genotype i besetninger der det har blitt satt i verk tiltak for å utrydde TSE og dyr er blitt slått ut, dersom det er vanskelig å skaffe erstatninger med kjent genotype.

Rettsakten gjør videre endring i vedlegg X til TSE-forordningen og godkjenner en ny BSE-hurtigtest. Testen er anbefalt av EFSA. Hurtigtester til bruk på småfe har ikke tidligere vært vurdert spesifikt. Fem tester har vært midlertidig godkjent. EFSA har nå vurdert åtte hurtigtester til bruk på småfe, inkludert de midlertidig godkjente, og anbefalt dem. Disse åtte testene godkjennes og tas inn i vedlegg X. Rettsakten har også bestemmelser om at endringer i hurtigtestene og testprotokollene bare kan gjøres etter godkjenning av Fellesskapets referanselaboratorium.

Merknader

Rettsakten ble tatt inn i forskrift 30. mars 2004 nr. 595 om forebygging av, kontroll med og utryddelse av overførbare spongiforme encefalopatier (TSE) ved endringsforskrift 08.11.2007.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsaktne er relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Form 1 for notifisering til ESA ble sendt til LMD 05.11.2007.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 0253/2006
Basis rettsaktnr.: 0999/2001
Celexnr.: 32006R0253

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 22.02.2006
Frist returnering standardskjema: 05.04.2006
Dato returnert standardskjema: 26.04.2006
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 09.12.2006
Nummer for EØS-komitebeslutning: 140/2006
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 15.06.2007
Høringsfrist: 14.09.2007
Frist for gjennomføring: 09.12.2006
Dato for faktisk gjennomføring: 08.11.2007
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 09.11.2007

Lenker

Til toppen