Veterinære legemidler

Kommisjonsforordning (EF) nr. 205/2006 av 6. februar 2006 som endrer vedlegg I og II til rådsforordning (EØF) nr. 2377/90 om en Fellsesskapsprosedyre for fastsettelse av grenseverdier for rester av veterinærpreparater i næringsmidler av animalsk opprinnelse, for toltrazuril, dietylen glykol monoe...

Commission Regulation (EC) No 205/2006 of 6 February 2006 amending Annexes I and II to Council Regulation (EEC) No 2377/90 laying down a Community procedure for the establishment of maximum residue limits of veterinary medicinal products in foodstuffs of animal origin, as regards toltrazuril, die...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 24.02.2006

Spesialutvalg: Næringsmidler

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 17.03.2006

Hovedansvarlig(e) departement(er): Fiskeri- og kystdepartementet / Helse- og omsorgsdepartementet / Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XIII. Legemidler

Status

Rettsakten er under vurdering i EFTA/EØS

Sammendrag av innhold

Kommisjonsforordning (EF) nr. 205/2006 omhandler følgende endringer:

1) Toltrazuril er et middel mot protozoer (en type encellede dyr), som er oppført på vedlegg I for svin, kylling og kalkun for muskel, hud, fett, lever og nyrer, unntatt dyr som legger egg til humant konsum. Toltrazuril er også oppført på vedlegg III for storfe muskel, fett, lever og nyrer, unntatt dyr som produserer melk til humant konsum. Studier er nå ferdige og toltrazuril overføres fra vedlegg III til vedlegg I for alle pattedyrarter som brukes i produksjon av næringsmidler, inkludert storfe. Unntatt er dyr som produserer melk til humant konsum og for fjærkre, med unntak av dyr som produserer egg til humant konsum.

2) Dietylen glykol monoetyl er inkludert på vedlegg II for storfe og svin, dette utvides til å gjelde alle drøvtyggere.

3) Polyetylen sorbitan monooleate erstatter  polysorbat 80 som er oppført på vedlegg II, denne generelle betegnelsen dekker både polysorbat 80 og polysorbat 81 for alle arter som brukes i produksjon av næringsmidler.

Vedlegg I inneholder liste over farmakologiske virksomme stoffer som har fastsatt grenseverdier med hensyn på rester. Vedlegg II omfatter liste over stoffer som er vurdert til ikke å behøve fastsatte grenseverdier. Vedlegg III inneholder liste over farmakologisk aktive stoffer som har midlertidig fastsatte maksimumsgrenser for restmengder.

Merknader

Gjeldende regelverk er forskrift 10. oktober 1996 nr. 997 om grenseverdier for rester av veterinærpreparater i næringsmidler av animalsk opprinnelse. Forskriften vil måtte endres ved gjennomføring av denne forordningen.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært på høring hos Kjøttbransjens landsforbund, Landbrukssamvirkets felleskontor, Fagsenteret for fjørfe, Fiskeri - og havbruksforeningens landsforening, Tine, Statens legemiddelverk og Norges veterinærhøgskole. Tine ved helsetjenesten for storfe hadde en merknad til Toltrazuril. Dette er et stoff som brukes i behandling mot koksidiose (sykdom forårsaket av en type protozoer). Koksidier har vist seg å være et økende problem i norske storfebesetninger, og man må regne økt utstrekning av bruk av preparater som inneholder toltrazuril i fremtiden. Denne bruken burde allikevel være uproblematisk ettersom det er unge dyr fra 1 mnd til 1 år som i størst grad rammes, ikke de melkeproduserende dyrene.

Mattilsynet har vurdert rettsakten som relevant og akseptabel.

Spesialutvalget for næringsmidler, der Barne- og likestillingsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet er representert, har gitt sin tilslutning.

Vurdering

Rettsakten anses som relevant og akseptabel

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 0205/2006
Basis rettsaktnr.: 2377/1990
Celexnr.: 32006R0205

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 09.02.2006
Frist returnering standardskjema: 23.03.2006
Dato returnert standardskjema: 17.03.2006
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 22.09.2006
Nummer for EØS-komitebeslutning: 116/2006
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 23.09.2006
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 02.01.2007

Lenker

Til toppen