Veterinære legemidler

Kommisjonsforordning (EF) nr. 6/2006 av 5. januar 2006 som endrer vedlegg I og II til rådsforordning (EØF) nr. 2377/90 om en Fellsesskapsprosedyre for fastsettelse av grenseverdier for rester av veterinærpreparater i næringsmidler av animalske opprinnelse, for dihydrostreptomycin, tosylkloramid n...

Commission Regulation (EC) No 6/2006 of 5 January 2006 amending Annexes I and II to Council Regulation (EEC) No 2377/90 laying down a Community procedure for the establishment of maximum residue limits of veterinary medicinal products in foodstuffs of animal origin, as regards dihydrostreptomycin...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 22.02.2006

Spesialutvalg: Næringsmidler

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 17.03.2006

Hovedansvarlig(e) departement(er): Fiskeri- og kystdepartementet / Helse- og omsorgsdepartementet / Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XIII. Legemidler

Status

Rettsakten er under vurdering i EFTA/EØS-landene.

Kommisjonsforordning (EF) nr. 6/2006 omhandler: 1) dihydrostreptomycin har blitt inkludert i vedlegg I til å gjelde alle drøvtyggere, 2) tosylkloramid natrium har blitt inkludert i vedlegg II for hest for topikal (hud) bruk. 3) en metode for etablering av MRL (maximum residue limit) for Piceae turiones recentes ekstrakt er utviklet. Denne substansen er inkludert i vedlegg II til alle matproduserende arter kun til oralt (administrert via munnen) bruk.

Vedlegg I inneholder liste over farmakologisk virksomme stoffer som har fastsatte grenseverdier med hensyn på rester. Vedlegg II inneholder liste over stoffer som er vurdert til ikke å behøve fastsatte grenseverdier.

Merknader

Gjeldende regelverk er forskrift 10. oktober 1996 nr. 997 om grenseverdier for rester av veterinærpreparater i næringsmidler av animalsk opprinnelse. Forskriften vil måtte endres ved gjennomføring av denne forordningen.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært på høring hos Kjøttbransjens landsforbund, Landbrukssamvirkets felleskontor, Fagsenteret for fjørfe, Fiskeri- og havbruksforeningens landsforening, Tine og Norges veterinærhøgskole. Det har ikke kommet noen innvendinger.

Mattilsynet har vurdert rettsakten som relevant og akseptabel.

Spesialutvalget for næringsmidler, der Barne- og likestillingsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet er representert, har gitt sin tilslutning.

Vurdering

Rettsakten anses som relevant og akseptabel

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 0006/2006
Basis rettsaktnr.: 2377/1990
Celexnr.: 32006R0006

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 11.01.2006
Frist returnering standardskjema: 22.02.2006
Dato returnert standardskjema: 17.03.2006
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 22.09.2006
Nummer for EØS-komitebeslutning: 116/2006
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 23.09.2006
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen