Fastholdelseinnretning på motorsykkel

Europaparlamentets- og Rådets direktiv av 13. juli 2009 om fastholdelsesinnretninger for passasjerer på tohjulet motorsykkel...

Directive 2009/79/EC of the European Parliament and of the Council of 13 July 2009 on passenger hand-holds on two-wheel motor vehicles (codified version)...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 30.01.2006

Spesialutvalg: Handelsforenklinger

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 30.10.2009

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: I. Kjøretøyer

Status

Direktiv 2009/79/EF ble vedtatt av Europaparlamentet og Rådet 13. juli 2009.

Endringene trådte i kraft i EU den 1. januar 2010.

Kommisjonen har besluttet at senest etter hver tiende endring av et direktiv, skal dette kodifiseres for at det skal være lettere å lese og enklere å bruke.

Direktiv 2009/79/EF innebærer en kodifisering av direktiv 93/32/EØF av 14. juni 1993 om holdeinnretninger for passasjerer på to-hjulede motorsykler med endringsdirektiver. Direktivet endrer ikke innholdet i direktivene som kodifiseres, men er kun en sammenskriving.

Kodifiseringen medfører at artiklene har blitt nummerert på nytt.

Direktiv 2009/79/EF blir et særdirektiv til  typegodkjenningsdirektiv 2002/24/EF. Dette innebærer at bestemmelser i direktiv 2002/24/EF som omhandler systemer, komponenter og separate tekniske enheter til kjøretøyet kommer til anvendelse i dette direktivet. 


Sammenligningstabell

.  Direktiv 93/32/EØF              Direktiv 2009/79/EF

Artikkel 1,2  og 3
Artikkel 1,2 og 3
Artikkel 4(1)
Artikkel    -
Artikkel 4 (2)
Artikkel 4
-
Artikkel 5
-
Artikkel 6
Artikkel 5
Artikkel 7
Bilag
Bilag I
Tillegg 1
Tillegg 1
Tillegg 2
Tillegg 2
-
Bilag II
-
Bilag III

Vurdering

Kjøretøyforskriften §§ 18-4 til 18-6 ble endret for å implementere direktiv 2009/79/EF. 

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.: KOM(2003)145
Rettsaktnr.: 2009/79/EF
Basis rettsaktnr.: 1993/32/EØF
Celexnr.: 32009L0079

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 02.09.2009
Frist returnering standardskjema: 14.10.2009
Dato returnert standardskjema: 30.10.2009
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 11.06.2010
Nummer for EØS-komitebeslutning: 062/2010
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 01.07.2010
Høringsfrist: 13.08.2010
Frist for gjennomføring: 12.06.2010
Dato for faktisk gjennomføring: 15.09.2010
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 15.09.2010

Lenker