Klass-merk stoffblandinger

Kommisjonsdirektiv 2006/8/EF av 23. januar 2006 om tekniske tilpasniger til vedleggene II, III og V i Europaparlaments- og rådsdirektiv 1999/45/EF om bestemmelser om klassifisering, merking og emballeringen av farlige stoffblandinger...

Commission Directive 2006/8/EC of 23 January 2006 amending, for the purposes of their adaptation to technical progress, Annexes II, III and V of the European Parliament and of the Council concerning classification, packaging and labelling of dangerous preparations...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 26.01.2006

Spesialutvalg: Handelsforenklinger

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 17.02.2006

Hovedansvarlig(e) departement(er): Miljøverndepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XV. Farlige stoffer

Status

Direktivet ble fastsatt 23. januar 2006. Direktivet ble innlemmet i EØS-avtalen 28.09.2007.

Norge deltar aktivt i EUs arbeidsgrupper som dette direktivet faller inn under. Myndighetene er også i kontakt med berørte parter.

Sammendrag av innholdet:

Rådsdirektiv 1999/45/EF gir regler om klassifisering, merking og emballering av farlige kjemiske stoffblandinger. Direktiv 2006/8/EF endrer/oppdaterer bestemmelser i vedleggene II, III og V i direktiv 1999/45/EF.

Regelverket om klassifisering og merking av kjemikalier er et viktig verktøy for å redusere og forbygge helse- og miljøskader forårsaket av kjemikalier. Klassifisering og merking av et stoff kan bl.a. få betydning for omsetningen. Stoff som merkes "giftig" eller "meget giftig" kan i praksis ikke selges til vanlige forbrukere. Merking kombineres med sikkerhetssetninger (eks. "oppbevares utilgjengelig for barn") og risikosetninger (eks. "farlig ved svelging") på emballasjen. Systemet skal sikre at brukerne, både arbeidstakere og vanlige forbrukere, skal få informasjon om kjemikalienes farlige egenskaper og mulige skadevirkninger slik at de kan ta nødvendige forhåndsregler.

I vedlegg II foretas en presisering av direktivteksten i forbindelse med bruk av risikosetninger for stoffblandinger som inneholder mer enn ett stoff som er klassifisert for kreft, arvestoffskader eller reproduksjonsskader.

Stoffblandinger som består av mer enn ett stoff som i direktiv 67/548/EØF (klassifisering og merking av farlige stoffer - også kalt stoffdirektivet) er klassifisert som kreftfremkallende, arvestoffskadelige og/eller reproduksjonsskadelige skulle imidlertid merkes med risikosetninger som angir klassifisering i både kategori 1 eller 2 og 3. Imidlertid medførte merking med to risikosetninger et uklart budskap, og derfor skal en stoffblanding nå kun klassifiseres i, og merkes med den høyeste (dvs. den farligste) kategorien.

Vedlegg III omhandler konsentrasjonsgrenser for miljøskadelige egenskaper, dvs. at det fastsettes spesifikke konsentrasjonsgrenser for å unngå at faren skal undervurderes. Stoffblandinger som inneholder stoffer som står oppført på vedlegg I til stoffdirektivet (listen over klassifiserte stoffer) har blitt behandlet annerledes enn stoffer som foreløpig ikke er inkludert i vedlegg I til stoffdirektivet, men som er midlertidig klassifisert og merket og som ikke har fått fastsatt spesifikke konsentrasjonsgrenser. Det er dermed behov for å sikre at de spesifikke konsentrasjonsgrensene gjelder på samme måte for alle stoffblandinger som inneholder stoffer som er giftige for vannmiljøet.

Vedlegg V omhandler særlige krav til merkebestemmelser, og i beskrivelsene av kravene til merking og emballering i vedlegg V finnes eksempler på språklig inkonsekvens. Disse er nå justert for å bli mere presise.

Merknader:

Forskrift 16. juli 2002 om klassifisering, merking mv. av farlige kjemikalier med senere endringer. Implementering av rettsakten vil medføre endring i denne forskriften.

Sakkyndige instansers merknader:

Rettsakten har vært behandlet i Spesialutvalget for handelsforenkling og funnet relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten anses som relevant og akseptabel.

Direktivet inneholder bestemmelser som strammer opp og presiseres uklarheter i regelverket og gjør det dermed lettere for berørte parter å følge regelverket og å unngå misforståelser. Dette anses som en positiv forbedring både for helse og miljø. En implementering vil bli gjennomført ved endringer i forskrifter om klassifisering og merking av farlige kjemikalier.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2006/8/EF
Basis rettsaktnr.: 1999/45/EF
Celexnr.: 32006L0008

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 24.01.2006
Frist returnering standardskjema: 07.03.2006
Dato returnert standardskjema: 20.02.2006
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 28.09.2007
Nummer for EØS-komitebeslutning: 107/2007
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 01.03.2007
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen