EØS-notatbasen

Klass-merk stoffer - 30. ATP

Kommisjonsdirektiv 2008/58/EF av 21. august 2008 om 30. tekniske tilpasning til Rådsdirektiv 67/548/EØF om klassifisering og merking av farlige stoffer...

Commission Directive 2008/58/EC of 21 August 2008 amending for the purpose of its adaptation to technical progress for the 30th time Council Directive 67/548/EEC on classification and labelling of dangerous substances...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 27.01.2006

Spesialutvalg: Handelsforenklinger

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 06.11.2008

Hovedansvarlig(e) departement(er): Miljøverndepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XV. Farlige stoffer

Status

Direktiv 2008/58/EF ble vedtatt 8. oktober 2008. Direktiv 2008/58/EF ble innlemmet i EØS-avtalen ved EØS-komitebeslutning nr. 130/2009 av 4. desember 2009.

Sammendrag av innholdet:

Rådsdirektiv 67/548/EØF gir regler om klassifisering, merking og emballering av farlige kjemiske stoffer. Dette er et viktig verktøy for å redusere og forebygge helse- og miljøskader forårsaket av kjemikalier. Det stilles krav til hvordan kjemiske stoffer skal klassifiseres, merkes og emballeres. Merking består av faresymboler i kombinasjon med sikkerhetssetninger (eks. "oppbevares utilgjengelig for barn") og risikosetninger (eks. "farlig ved svelging") på emballasjen. Systemet skal sikre at brukere, både arbeidstakere og forbrukere, skal få informasjon om kjemikaliers farlige egenskaper slik at de kan ta nødvendige forhåndsregler. Dette regelverket er en del av EØS-avtalen og er gjennomført i norsk rett ved forskrift 16. juli 2002 nr. 1139 om klassifisering, merking mv. av farlige kjemikalier.

Direktiv 2008/58/EF - 30. tekniske tilpasning (ATP) til direktiv 67/548/EØF - omfatter klassifisering av en del stoffer som tidligere ikke er klassifisert, i tillegg til reklassifisering av stoffer på grunn av ny kunnskap. Endringene i direktiv 67/548/EØF - gjennom 30. ATP - er viktig for økt beskyttelse av helse og miljø. Direktiv 2008/58/EF omfatter omlag 800 stoffer, og inneholder blant annet en stor andel stoffer som nå er klassifisert som kreftfremkallende, arvestoffskadelige og reproduksjonsskadelige.

Merknader:

En gjennomføring av bestemmelsene i direktiv 2008/58/EF (30. ATP) vil medføre behov for endringer i forskrift 16. juli 2002 om klassifisering, merking mv. av farlige kjemikalier. Gjennomføring av bestemmelsene i direktiv 2008/58/EF vil tas i forbindelse med arbeidet med gjennomføring av forordning (EF) nr. 1272/2008 - CLP-forordningen - siden 30. ATP går inn i den første tekniske tilpasning til CLP-forordningen. 

Norge deltar aktivt i EUs arbeid med klassifisering og merking av farlige kjemikalier. Myndighetene er i nær kontakt med berørt industri i forbindelse med dette arbeidet. Direktiv 2008/58/EF er en klar forbedring av regelverket på dette området, og en gjennomføring av dette regelverket vil bidra til økt beskyttelse både i forhold til helse og miljø. Videre er det viktig med en gjennomføring av de nye bestemmelsene i forhold til aktuell norsk industri, slik at de gis tilsvarende rammebetingelser som resten av europeisk industri.

Sakkyndige instansers merknader:

Direktiv 2008/58/EF er behandlet i spesialutvalget for handelsforenkling, og rettsakten anses som relevant og akseptabel.

Vurdering

Andre opplysninger

Utkast til rammenotat for forslag til direktiv var oppe til behandling i Spesialutvalget for handelsforenkling den 11. mai 2005.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2008/058/EF
Basis rettsaktnr.: 1967/0548/EF
Celexnr.: 32008L0058

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 26.09.2008
Frist returnering standardskjema: 07.11.2008
Dato returnert standardskjema: 06.11.2008
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 04.12.2009
Nummer for EØS-komitebeslutning: 130/2009
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 05.12.2009
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring: