Klasser for brannegenskaper for tak og taktekninge

EU-Kommisjonens vedtak 2005/823/EF AV 22.november 2005 om gjennomføring av rådsdirektiv 89/106/EØF vedrørende endring av tidligere beslutning 2001/671/EF om klasser for brannegenskaper for tak og taktekninger...

Commission decision 2005/823/EC of 22 November 2005 - Classification of external fire performance of roofs...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 11.01.2006

Spesialutvalg: Handelsforenklinger

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 20.02.2006

Hovedansvarlig(e) departement(er): Kommunal- og regionaldepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XXI. Byggevarer

Status

Bakgrunn

Vedtaket er fattet til gjennomføring av EØS-avtalens art. 23(a), særlig bilag II, Rdir 89/106/EØF om byggevarer, direktivets art. 20(2) og 12(2)b. Bestemmelsene om brannklassifisering er endret for å imøtekomme krav som settes i lovgivning i hhv.

Irland og Storbritannia, og vil bli nedfelt i endringer av eksisterende, og i de kommende harmoniserte CEN-standardene og EOTA´s retningslinjer for de nevnte varegruppene.

Gjeldende rett

I Teknisk forskrift til plan- og bygningsloven kap V gjennomføres en rekke angitte EU-direktiver og kommisjonsvedtak i norsk bygningslovgivning, bl.a. Byggevaredirektivet, Rdir 89/106/EØF, og vedtak som gjelder gjennomføringen av dette direktivet, som det foreliggende vedtaket.

Vurdering

Norske interesser

Vedtakene innebærer at norske byggevareprodusenter må underlegge sine produkter de felleseuropeiske reglene. Dette ses på fra norsk side som en fordel fordi det innebærer en standardisering av byggevarer, og dermed en harmonisering av dette markedet. Det er også en fordel ut fra eksporthensyn. For øvrig har norske byggevareeksperter vært delaktig i den prosessen som har resultert i bestemmelsene, gjennom arbeidet i Det stående byggeutvalg, nedsatt etter artikkel 19 i Byggevaredirektivet, Rådsdirektiv 89/106/EØF og i Kommisjonens ekspertgruppe på brann.

Forhandlingssituasjonen

Det forhandles ikke ytterligere om bestemmelsene for de nevnte varegruppene. Det er en løpende prosess i Det stående byggeutvalg for å få frem nye vedtak om klassifikasjons- og attestasjonssystemene for stadig nye varegrupper og andre vedtak relevante for gjennomføringen av Byggevaredirektivet. Norge deltar i denne prosessen gjennom deltakelse i Det stående byggeutvalg.

Andres synspunkter

Norske bygningsmyndigheter har nedsatt en fast referansegruppe som blir forelagt alle norske synspunkter før avgivelse til Kommisjonen. Gruppen har medlemmer fra bransjen, byggforskning, byggstandardisering og fra bygningsmyndighetene. Ut over dette forespørres eksperter på konkrete områder og deres synspunkter samordnes og blir en del av de omforente, norske kommentarene. Kommentarer avgis kontinuerlig, i takt med Kommisjonens arbeidsprogram.

Rettslige konsekvenser

Som en følge av dokumentasjonsplikten nedlagt i Teknisk Forskrift antas sistnevnte å hjemle de krav om vurdering og erklæring av samsvar med tekniske spesifikasjoner som følger av Kommisjonens vedtak. Det legges altså til grunn at kravene kan stilles i medhold av gjeldende regelverk i forhold til de aktuelle produkter etter hvert som det blir aktuelt. Den reelle gjennomføringen av vedtakets bestemmelser vil skje ved den norske transponeringen av de harmoniserte standardene (hNS EN) og ved innføringen av europeiske tekniske godkjenninger (ETA) etter hvert som disse foreligger. Disse vil konkretisere grunnlaget for attestasjon av samsvar og klassebestemmelse for de enkelte produkter/produktgrupper. Det antas således ikke å være behov for ytterligere endringer av regelverket.

Vedtaket anses relevant og akseptabelt for Norge.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2005/823/EF
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32005D0823

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema:
Frist returnering standardskjema: 09.01.2006
Dato returnert standardskjema: 21.02.2006
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: