EØS-notatbasen

Støtteben for motorsykkel

Europaparlamentets- og Rådets direktiv 2009/78/EF av 13. juli 2009 om støtteben til tohjulet motorsykkel...

Directive 2009/78/EC of the European Parliament and of the Council of 13. July 2009 on stands for two-wheel motor vehicles...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 30.01.2006

Spesialutvalg: Handelsforenklinger

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 30.10.2009

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: I. Kjøretøyer

Status

Direktiv 2009/78/EF ble vedtatt av Europaparlamentet og Rådet 13. juli 2009.

Direktiv 2009/78/EF ble innlemmet i EØS-avtalen i EØS-komitemøte av 21. oktober 2011, ved komitebeslutning 113/2011. Rettsakten er implementert i forskrift av 4.oktober 1994 nr. 918 om tekniske krav og godkjenning av kjøretøy, deler og utstyr (kjøretøyforskriften), ved endringsforskrift av 1. november 2011

Kommisjonen har besluttet at senest etter hver tiende endring av et direktiv, skal direktivet kodifiseres for at det skal være enklere å lese og bruke.

Dette direktivet har til hensikt å foreta en slik kodifisering av direktiv 93/31/EØF av 14. juni 1993 om støtteben på to-hjulede motorsykler samt senere endringsdirektiv. Forslaget endrer ikke det materielle innholdet i tidligere direktiver, men er kun en sammenskriving. Direktivet anvendes fra 1. januar 2010.

Direktivet har vært foreslått i KOM(2003)147 som senere ble endret ved KOM(2006)262. Direktiv 93/31/EØF henviser til direktiv 92/61/EØF. Sistnevnte direktiv er senere erstattet ved direktiv 2002/24/EF. En konsekvens av dette er at anvendelsesområdet til direktiv 2009/78/EF omfatter kjøretøy som omhandels i direktiv 2002/24/EF. Videre er alle henvisninger til direktiv 92/61/EØF erstattet med henvisninger til direktiv 2002/24/EF.

Nedenfor følger en sammenlikningstabell av artiklene i direktiv 93/31/EØF og direktiv 2009/78/EF.

      Direktiv 93/31/EØF              Direktiv 2009/78/EF

Artikkel 1 – 3
Artikkel 1 – 3
Artikkel 4 nr. 1
Artikkel 4 nr. 1 og 2
Artikkel 4 nr. 2
Artikkel 4 nr. 3
-
Artikkel 5
-
Artikkel 6
Artikkel 5
Artikkel 7
Bilag I
Bilag I
Tillegg 1
Tillegg 1
Tillegg 2
Tillegg 2
-
Bilag II
-
Bilag III

Vurdering

Direktiv 2009/78/EF vurderes implementert i forskrift 4. oktober 1994 nr. 918 om tekniske krav og godkjenning av kjøretøy, deler og utstyr (kjøretøyforskriften) § 14-6, hvor direktiv 93/31/EØF med senere endringer er implementert.

Direktivet medfører ingen materielle endringer av regelverket. Direktivet er relevant etter EØS-avtalen og akseptabelt for Norge.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.: KOM(2006)262
Rettsaktnr.: 2009/78/EF
Basis rettsaktnr.: 1993/31/EF
Celexnr.: 32009L0078

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 02.10.2009
Frist returnering standardskjema: 13.11.2009
Dato returnert standardskjema: 30.10.2009
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 21.10.2011
Nummer for EØS-komitebeslutning: 113/2011
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 01.07.2010
Høringsfrist: 13.08.2010
Frist for gjennomføring: 01.11.2011
Dato for faktisk gjennomføring: 01.11.2011
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 01.11.2011

Lenker