Vet - ASP-tiltak

Kommisjonsvedtak 2005/363/EF av 2. mai 2005 om dyrehelsemessige beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Sardinia, Italia...

Commission Decision 2005/363/EC of 2 May 2005 concerning animal health protection measures against African swine fever in Sardinia, Italy...

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 04.01.2006

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten kan anses som gjennomført i norsk rett når forskriften nevnt ovenfor er opphevet. Dette ble gjort ved forskrift 9. juni 2006 nr. 600 om opphevelse av forskrift om særskilte beskyttelsestiltak ved innførsel av levende svin, ferskt svinekjøtt og kjøttprodukter av svin fra Italia.

Rettsakten fastsetter de tiltak Italia må sette i verk for å holde kontroll med afrikansk svinepest på Sardinia. Det settes strenge krav når det gjelder flytting av levende gris, egg og embryo, kjøtt og kjøttprodukter. Det er ikke lov å flytte noe ut fra Sardinia med visse unntak. 

Vedtak 2003/514/EF oppheves.

Rettsakten setter krav til hva Italia skal gjøre og krever ikke gjennomføring i norsk rett. Forskrift 26. mai 2000 nr. 549 om særskilte beskyttelsestiltak ved innførsel av levende svin, ferskt svinekjøtt og kjøttprodukter av svin fra Italia som gjennomfører vedtak 2003/515/EF, må imidlertid oppheves. 

Vurdering

Rettsakten er relevant og akseptabel. 

Andre opplysninger

Rettsakten krever ikke notifisering til ESA på Form 1.

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2005/363/EF
Celexnr.: 32005D0363

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 09.06.2006
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen