Vet - TSE

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1974/2005 av 2. desember 2005 om endring av vedlegg X og XI til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 999/2001 med hensyn til nasjonale referanselaboratorier og spesifisert risikomateriale ...

Commission Regulation (EC) No 1974/2005 of 2 December 2005 amending Annexes X and XI to Regulation (EC) No 999/2001 of the European Parliament and of the Council as regards national reference laboratories and specified risk material...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 19.01.2006

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 01.02.2006

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet / Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Beskrivelse av innhold

Rettsakten endrer vedlegg X og XI i europarlaments- og rådsforordning (EF) nr. 999/2001 om fastsettelse av regler for å forebygge, bekjempe og utrydde visse typer overførbar spongiform encefalopati.

Endringene innebærer at listen over nasjonale referanselaboratorier oppdateres.

Aldersgrensen for å definere virvelsøylen fra storfe som spesifisert risikomateriale (SRM) som skal fjernes før kjøttet selges, endres fra 12 måneder til 24 måneder. Virvelsøyle fra storfe eldre enn 12 måneder har tidligere vært definert som (SRM). Rettsakten hever aldersgrensen ut fra den bedrede situasjonen med hensyn til BSE og med økende kunnskap om overføring av BSE-agens.

Videre innfører rettsakten et forbud mot å eksporte hoder og kjøtt fra storfe, sau og geit som innholder SRM til land utenfor EU (tredjestater).

Merknader

Forordningen ble tatt inn i forskrift 30. mars 2004 nr. 595 om forebygging av, kontroll med og utryddelse av overførbare spongiforme encefalopatier (TSE-forskriften) ved endringsforskrift 8. november 2007 nr. 1233.

Den delen av rettsakten som gjelder fjerning av virvelsøyle fra slakt av storfe eldre enn 24 måneder, ble tatt inn i TSE-forskriften på nasjonalt grunnlag fra 1. januar 2006, ut fra den vurdering at det ikke er noen grunn til å pålegge næringen den ekstrautgift det innebærer å fjerne virvelsøyle fra slakt av dyr mellom 12 og 24 måneder.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten er relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Form 1 for notifisering til ESA sendt til LMD 05.11.2007.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 1974/2005
Basis rettsaktnr.: 0999/2001
Celexnr.: 32005R1974

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 05.12.2005
Frist returnering standardskjema: 16.01.2006
Dato returnert standardskjema: 07.02.2006
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 22.09.2006
Nummer for EØS-komitebeslutning: 102/2006
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 15.06.2007
Høringsfrist: 14.09.2007
Frist for gjennomføring: 23.09.2006
Dato for faktisk gjennomføring: 08.11.2007
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 09.11.2007

Lenker

Til toppen