Vet - AI-tiltak

Kommisjonsvedtak 2005/733/EF av 19. oktober 2005 om visse beskyttelsestiltak i forbindelse med høypatogen aviær influensa i Tyrkia og oppheving av vedtak 2005/705/EF...

Commission Decsion 2005/733/EF of 19 October 2005 concerning certain protection measures in relation to a suspicion of highly pathogenic avian influenza in Turkey and repealing Decision 2005/705/EC...

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 03.01.2006

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er gjennomført ved forskrift 25. oktober 2005 nr. 1237 om særskilte beskyttelsestiltak i forbindelse med utbrudd av aviær influensa i Tyrkia.

Sammendrag av innhold

Rettsakten regulerer visse handelsrestriksjoner med struts, oppdrettsfugl, fuglevilt og andre levende fugler enn fjørfe i forbindelse med utbrudd av aviær influensa i Tyrkia. Dette gjelder fugler som omfattes av importbestemmelsen i vedtak 2000/666/EF, samt fugler som eieren bringer med seg, herunder fugler holdt som kjæledyr. Det er restriksjoner også i forbindelse med handel av produkter fra de nevnte arter.

Unntak fra handelrestriksjonene gjelder:

-kjøttprodukter av fjørfe, struts, oppdrettsfugl og fuglevilt, når kjøttproduktet er varmebehandlet i henhold til bokstavene B, C eller D i kapittel 4 i vedlegg II til vedtak 2005/432/EF,

-fjær og fjærkomponenter som er behandlet i samsvar med kravene i forordning (EF) nr. 1774/2002 vedlegg I punkt 55,

-prøver samlet inn fra enhver type fugl til et godkjent laboratorium i EØS-området for diagnostisering. Prøvematerialet skal være trygt pakket og sendes direkte til laboratoriet under oppsyn av kompetent myndighet i Tyrkia,

-produkter som oppfyller vilkårene i kapitlene II (C), III (C), IV (B) og VI (C) i vedlegg VII og kapitlene II (C), VII (B) (5) og X i vedlegg VIII i forordning (EF) nr. 1774/2002,

-pasteuriserte eggprodukter til humant konsum, som oppfyller kravene i vedtak 97/38/EF.

Forsendelse av fjær og fjærkomponenter skal følges av et handelsdokument, som bekrefter at kravene i prosedyren i forordning (EF) nr. 1774/2002 vedlegg I punkt 55 er oppfylt.

Vurdering

Rettsakten er relevant og akseptabel

Andre opplysninger

Notifikasjon sendt til ESA på form1 04.11.05

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2005/733/EF
Celexnr.: 32005D0733

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 25.10.2005
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 04.11.2005

Lenker