Vet - AI-tiltak

Kommisjonsvedtak 2005/469/EF av 24. juni 2005 om endring for tredje gang av vedtak 2004/614/EF når det gjelder gyldighetsperioden for beskyttelsestiltak i forbindelse med aviær influensa i Sør-Afrika...

Commission Decision 2005/469/EC of 24 June 2005 amending for the third time Decision 2004/614/EC as regards the period of application of protection measures relating to avian influenza in South Africa...

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 04.01.2006

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten retter seg kun mot Sør-Afrika og krever ingen gjennomføring i norsk rett.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer gyldighetstiden til 2004/614/EF fra 30. juni 2005 til 31. desember 2005. Dette på bakgrunn av at den epidemiologiske situasjonen for struts i Sør-Afrika fremdeles er uavklart.  

Vurdering

Rettsakten er relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Rettsakten krever ingen notifikasjon på Form1 til ESA.

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2005/469/EF
Celexnr.: 32005D0469

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker