Vet - import akvakulturprodukter

Kommisjonsvedtak 2005/70/EF av 25. januar 2005 om endring av vedtak 98/695/EF om fastsetting av spesielle vilkår for import av fiske- og akvakulturprodukter med opprinnelse i Mexico, når det gjelder utpeking av kompetent myndighet og helsesertifikatmodell...

Commission Decsion 2005/70/EC of 25 January 2005 amending Decision 98/695/EC laying down special conditions governing imports of fishery and aquaculture products originating in Mexico, as regards the designation of the competent authority and the model of health certificate...

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 05.01.2006

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Fiskeri- og kystdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er vedtatt og skulle vært gjennomført i Norge samtidig med at den trådte i kraft i EU. Mexico og de godkjente virksomhetene/fartøyene er ført opp på Mattilsynets lister.

Rettsakten endrer vedtak 98/695/EF og fastsetter ny kompetent myndighet med ansvar for sertifisering av fiske- og akvakulturprodukter ved eksport fra Mexico. Det fastsettes noe endrede vilkår for import til Fellesskapet av fiske- og akvakulturprodukter fra Mexico. Helsesertifikat som skal følge forsendelser, er endret og følger som vedlegg til rettsakten. Liste over virksomheter/fartøyer som er godkjent for eksport, er den samme som i vedtak 98/695/EF.

Rettsakten krever ikke regelverksendring, men Mexico må stå på Mattilsynets tredjelandsliste og virksomhetene/fartøyene må værepå Mattilsynets liste over virksomheter som er godkjent for eksport til Norge, jf. kvalitetsforskrift 14. juni 1996 nr. 667 for fisk og fiskevarer § 1-13.

Vurdering

Rettsakten er relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Rettsakten krever ikke notifisering til ESA på Form 1.

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2005/70/EF
Celexnr.: 32005D0070

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker