Brannegenskaper - tregulv, trepanel og trekledning

Kommisjonsvedtak 2006/213/EC av 6. mars 2006 som fastslår klasser for branntekniske egenskaper for visse byggevarer som omfatter tregulv, trepanel og trekledning...

Commission Decision 2006/213/EC of 6 March 2006 establishing the classes of reaction-to-fire performance for certain constuction products as regards wood flooring and solid wood panelling and cladding...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 05.07.2006

Spesialutvalg: Handelsforenklinger

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 24.08.2006

Hovedansvarlig(e) departement(er): Kommunal- og regionaldepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XXI. Byggevarer

Status

Vedtaket er publisert i Official Journal nr. L 79, 16.03.2006

Bakgrunn
Vedtaket er gjort som ledd i gjennomføringen av EØS-avtalens art. 23 (a), særlig vedlegg II, Rdir 89/106/EØF om byggevarer, direktivets art. 20(2) og 13 (3 og 4).

Vedtaket gjelder etablering av klasser for branntekniske egenskaper for visse byggevarer som omfatter tregulv, trepanel og trekledning.

Bestemmelsene om valg av systemer for attestasjon av overensstemmelse vil bli nedfelt i de kommende harmoniserte standardene for den aktuelle varegruppen.
Gjeldende rett

Reglene om generell dokumentasjonsplikt for byggevarers egnethet, herunder krav om dokumentasjon av attestasjonssystemet, er inntatt i forskrift til plan- og bygningsloven om krav til byggverk og produkter til byggverk (tekniske forskrifter - TEK) kap V.

Vurdering

Norske interesser
Vedtakene innebærer at norske byggevareprodusenter må underlegge sine produkter de felleseuropeiske reglene. Dette ses på fra norsk side som en fordel. For øvrig har norske byggevareeksperter vært delaktige i den prosessen som har resultert i bestemmelsene, gjennom arbeidet i EU’s faste byggeutvalg, nedsatt etter art 19 i Byggevaredirektivet.
Forhandlingssituasjonen
Det forhandles ikke ytterligere om bestemmelsene for de nevnte varegruppene. Det er en løpende prosess i Det faste byggeutvalg å få frem nye beslutninger om attestasjonssystemene for stadig nye varegrupper. Norge deltar i denne prosessen.
Andre synspunkter
Norske bygningsmyndigheter har nedsatt en fast referansegruppe for byggsektoren, med medlemmer fra bransjen, byggforskningen, byggstandardiseringen og fra bygningsmyndighetene. Gruppen blir, så langt som mulig, forelagt forslag til norske synspunkter før behandlingen av forslag i Det faste byggutvalg, som avgir uttalelse til Kommisjonen. Ut over dette forespørres eksperter på konkrete områder, og deres synspunkter samordnes og blir en del av de omforente, norske kommentarene. Kommentarer avgis kontinuerlig, i takt med Kommisjonens arbeidsprogram.
Rettslige konsekvenser
Som en følge av dokumentasjonsplikten i TEK for byggevarers egnethet, antas forskrifter til plan- og bygningsloven om vurdering av produkter og erklæring om samsvar å hjemle de krav som følger av Kommisjonens vedtak. KRD legger til grunn at de nødvendige krav med utgangspunkt i Kommisjonsbeslutningen kan stilles i medhold av gjeldende regelverk i forhold til de aktuelle produkter etter hvert som det blir aktuelt.
Den reelle gjennomføringen vil skje ved den norske transponeringen av de harmoniserte standardene og innføringen av europeiske godkjenninger (ETA) etter hvert som de foreligger. Disse vil konkretisere grunnlaget for vurdering av samsvar for de enkelte produkter/produktgrupper. Det antas således ikke å være behov for ytterligere endringer av regelverket.
Konklusjon
Vedtaket anses relevant og akseptabelt for Norge

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2006/213/EF
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32006D0213

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema:
Frist returnering standardskjema: 28.06.2006
Dato returnert standardskjema: 29.08.2006
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: