Kommisjonsforordning 707/2006

Kommisjonsforordning nr. 707/2006 som endrer Kommisjonsforordning nr. 2042/2003 for såvidt angår godkjennelser for en begrenset tidsperiode og Annex I og III...

Commission Regulation (EC) No 707/2006 of 8 May 2006 amending Regulation (EC) No 2042/2003 as regards approvals of a limited duration and Annexes I and III...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 24.07.2006

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 15.09.2006

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: VI. Sivil luftfart

Status

 Kommisjonsforordning 707/2006 ble vedtatt 8. mai 2006 etter forutgående politisk behandling i EASA-komiteen. Den trådte i  kraft innen EU-området 10. mai 2006.   

Sammendrag av innhold

Kommisjonsforordning 707/2006 innebærer mindre endringer i og tilføyelser til kommisjonsforordning 2042/2003 om kontinuerlig luftdyktighet for luftfartøyer og luftfartøyprodukter, -deler og -utstyr og om godkjenning av av organisasjoner og personell som deltar i disse oppgaver. Kommisjonsforordning 2042/2003 ble implementert i norsk rett ved forskrift 24. mai 2005 nr. 462 (vedlikeholdsforskriften). Kommisjonsforordning 2042/2003 ivaretar blant annet behovet for ensartede regler innen EØS-omnrådet for så vidt gjelder vedlikehold av luftfartøy og luftfartøyprodukter m.v.

Merknader

Kommisjonsforordning 707/2006 medfører for det første at artikkel 7(4) i kommisjonsforordning 2042/2003 endres slik at den enkelte stats luftfartsmyndighet kan utstede tidsbegrensede godkjenninger etter kommisjonsforordning 2042/2003 vedlegg II og IV frem til 28. september 2007. Adgangen til å utstede slike tidsbegrensede godkjenninger opphørte etter tidligere bestemmelse 28. september 2005. Det har vist seg at det er behov for ytterliger tid til å tilpasse seg det nye systemet med tidsubegrensede godkjennelser.

Videre tilføyes bokstavene (f) og (g) til kommisjonsforordning 2042/2003 vedlegg I artikkel M.A.302. Reglene som tilføyes fulgte tidligere av retningslinjene til kommisjonsforordning 2042/2003 vedlegg I. Ved kodifiseringen er ordlyden noe innskjerpet. Formålet er å bedre flysikkerheten ved at det stilles krav om at det enkelte luftfartøys vedlikeholdsprogram skal evalueres periodisk, samt krav om at vedlikeholdsprogrammet endres om nødvendig.

Endelig tilføyes artikkel 66.A.55 til kommisjonsforordning 2042/2003 vedlegg III. Bestemmelsen har sin paralell i Joint Aviation Requirements (JAR) 66 artikkel 66.55 siste setning. Bestemmelsen åpner for at luftfartsmyndigheten kan kreve å få fremlagt sertifikat fra sertifisert personell. Ordlyden er noe innskjerpet i forhold til JAR 66.

På bakgrunn av foranstående forventes kommisjonsforordning 707/2006 ikke å få nevneverdige rettslige, administrative eller økonomiske konsekvenser, verken for private eller norske offentlige myndigheter.

Vurdering

Innholder informasjon unntatt offentligheten ihht. offentlighetsloven § 5.2.a

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 0707/2006
Basis rettsaktnr.: 2042/2003
Celexnr.: 32006R0707

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 06.06.2006
Frist returnering standardskjema: 18.07.2006
Dato returnert standardskjema: 13.07.2006
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 27.10.2007
Nummer for EØS-komitebeslutning: 132/2006
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 28.10.2006
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen