Vet - biprodukter

Kommisjonsvedtak 2003/328/EF av 12. mai 2003 om midlertidige tiltak etter europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1774/2002 om bruk av kategori 3-kjøkkenavfall i fôr til svin og om forbud mot artsresirkulering ved skyllefôring av svin...

Commission Decision 2003/328/EC of 12 May 2003 on transitional measures under Regulation (EC) No 1774/2002 of the European Parliament and of the Council as regards the use of category 3 catering waste in feed for pigs and the intra-species recycling ban on the feeding of swill to pigs...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 07.07.2006

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 04.07.2003

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

13.08.2007: Endret EØS-relevans. Tidsfrist i rettsakten har utløpt og rettsakten vil ikke bli innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten omhandler midlertidig unntak fra forbud mot fôring av svin med kjøkkenavfall, herunder kjøkkenavfall som kan inneholde avfall fra svin. Matvarer fra butikk og industri kan ikke inkluderes i unntaket. Rettsakten er rettet mot Tyskland og Østerrike og gjelder til 31. oktober 2006.

Merknader

Rettsakten får ingen praktiske konsekvenser for Norge og krever ikke gjennomføring i norsk rett.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten er relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Notatet er laget på grunnlag av rammenotat utarbeidet av Statens dyrehelsetilsyn (nå Mattilsynet) i juni 2003.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2003/328/EF
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32003D0328

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 30.11.2006
Frist returnering standardskjema: 30.11.2006
Dato returnert standardskjema: 30.11.2006
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 13.08.2007
Nummer for EØS-komitebeslutning: 000/2007
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 13.08.2007
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen