Vet - biprodukter

Kommisjonsforordning (EF) nr. 12/2005 av 6. januar 2005 om endring av forordningene (EF) nr. 809/2003 og (EF) nr. 810/2003 når det gjelder forlengelse av gyldigheten for overgangsbestemmelsene for komposterings- og biogassanlegg etter europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1774/2002...

Commission Regulation (EC) No 12/2005 of 6 January 2005 amending Regulations (EC) No 809/2003 and (EC) No 810/2003 as regards the extension of the validity of the transitional measures for composting and biogas plants under Regulation (EC) No 1774/2002 of the European Parliament and of the Counci...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 05.07.2006

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 21.04.2005

Hovedansvarlig(e) departement(er): Fiskeri- og kystdepartementet / Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

13.08.2007: EØS-relevans endret. Tidsfrist i rettsakten har utløpt og rettsakten vil ikke bli innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten omhandler midlertidig unntak fra forordning (EF) nr. 1774/2002 (biproduktforordningen) om visse konkrete prosess- og virksomhetskrav når det gjelder godkjenning av komposterings- og biogassanlegg. Inntil 31. desember 2005 kan medlemstater godkjenne anlegg som følger nasjonale krav på betingelse av at patogenreduksjonen er tilfredsstillende, at anleggene har kontrollsystemer som sikrer tilstrekkelig temperaturutvikling og er under streng kontroll fra myndighetene. Rettsakten retter seg kun mot de anlegg som hadde godkjenning før 1. november 2002.

I kommisjonsforordningene (EF) nr. 809/2003 og 810/2003 er det gitt overgangsordninger for tilsvarende anlegg fram til 31. desember 2004. Kommisjonen har bedt EFSA om å komme med en vurdering av tid og temperaturkravene som er gitt i forordning (EF) nr. 1774/2002. I påvente av denne vurderingen at Kommisjonen har funnet å forlenge den tidligere gitte overgangstiden.

Merknader

Rettsakten krever endring i forslag til forskrift som implementerer forordning (EF) nr. 1774/2002 (biproduktsforordningen).

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten er relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Notatet er laget på grunnlag av rammenotat utarbeidet av Mattilsynet i april 2005.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 0012/2005
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32005R0012

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 14.02.2005
Frist returnering standardskjema: 28.03.2005
Dato returnert standardskjema: 10.05.2005
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 13.08.2007
Nummer for EØS-komitebeslutning: 000/2007
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 13.08.2007
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen