Vet - AI-tiltak

Kommisjonsvedtak 2006/506/EF av 19. juli 2006 om endring av vedtak 2006/415/EF angående visse beskyttelsestiltak i forbindelse med høypatogen aviær influensa av subtype H5N1 hos fjørfe i Fellesskapet...

Commission Decision 2006/506/EC of 19 July 2006 amending Decision 2006/415/EC concerning certain protection measures in relation to highly pathogenic avian influenza of the subtype H5N1 in poultry in the Community...

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 31.07.2006

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten skal gjennomføres i Norge samtidig med at den trer i kraft i EU (forenklet prosedyre).

Sammendrag av innhold:

Rettsakten endrer delene A og B i vedlegget til vedtak 2006/415/EF om visse beskyttelsestiltak i forbindelse med høypatogen aviær influens av suvtype H5N1 hos fjørfe i fellesskapet og som opphever vedtak 2006/135/EF. A- og B-områdene i Ungarn forlenges, som en følge av utviklingen av den epidemiologiske situasjonen i landet. A- og B-områdene i Danmark fjernes, fordi Danmark opphevet sine kontrolltiltak den 30. juni i år.

Merknader:

Vedtak 2006/415 er foreløpig ikke implementert i norsk regelverk. Utkast 7. april 2006 til forskrift om bekjempelse av høypatogen aviær influensa hos fjørfe og andre fugler i fangenskap, som kan fastsettes ved et utbrudd, vil delvis gjennomføre vedtak 2006/415/EF. Det er behov for å lage og fastsette en ny forskrift før vedtaket kan anses fullstendig gjennomført.

Vurdering

Rettsakten krever ikke endring i norsk rett.

Rettsakten er relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Rettsakten krever ikke notifisering til ESA på Form 1.

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2006/506/EF
Celexnr.: 32006D0506

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker