CIP-programmet

Rammeprogrammet for konkurransedyktighet og innovasjon (2007-2013)...

Competitiveness and Innovation Framework Programme (2007-2013)...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 08.06.2006

Spesialutvalg: Energi

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 13.04.2007

Hovedansvarlig(e) departement(er): Olje- og energidepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Protokoll 31 om samarbeid på særlige områder utenfor de fire friheter

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

CIP-programmet ble vedtatt i parlamentet og rådet den 24. oktober 2006 Saken ble publisert i Official Journal den 9. november 2006.

I Norge er status at de 3 involverte departementene OED, FAD og NHD har gått inn for deltakelse i CIP for perioden 2007-2013. Utenriksdepartementet la fram samtykkeproposisjon 16. mars 2007. EØS-komitéen vedtok å innlemme CIP i EØS-avtalen 29. juni 2007.  

Forslaget om et Rammeprogram for konkurransedyktighet og innovasjon (CIP) ble fremmet av Kommisjonen 06.04.2005. Bakgrunnen for programforslaget er EUs økte fokus på europeisk konkurransedyktighet som blant annet har kommet til utrykk gjennom Lisboa-prosessen. Gjennom etableringen av CIP ønsker EU å oppnå en mer samlet og enhetlig satsing på økt konkurranseevne og innovasjon i EU ved å samle og videreføre eksisterende programmer under en felles struktur. Norge deltar allerede i de fleste av disse programmene. Programmet løper i perioden 2007-2013 og har følgende mål og oppbygging:

Overordnede målsetninger for programmet er:

  • Styrke konkurranseevnen til spesielt små og mellomstore bedrifter
  • Styrke innovasjon, inkludert miljøvennlig innovasjon
  • Fremskynde utviklingen av et konkurransedyktig, innovativt og inkluderende informasjonssamfunn.
  • Fremme effektiv energibruk og fornybare energikilder i alle sektorer.

Rammeprogrammet er bygd opp rundt tre hovedpilarer:

Entrepenørskap og innovasjonsprogrammet

Programmet har som mål og støtte bedrifter ved å lette tilgang til kapital blant annet ved å finansiere prosjekter sammen med private investorer. Videre vil bedriftene få enkel tilgang til nyttig informasjon og rådgivning gjennom Business Support Networks, formalisert utveksling av erfaringer med andre bedrifter, tilgang til statistikker og annet materiell om innovasjonsnivået for sin bedrift og i EU som helhet etc. Programmet viderefører tidligere aktiviteter som Multiannual Programme for Enterprise and Entrepeneurship(MAP) og miljøteknologidelen av LIFE-miljøprogrammet.

Informasjons og Kommunikasjonsteknologi programmet

Programmet vil stimulere til ytterligere konvergering av markedene for elektronisk nettverk, media og elektroniske tjenester. Programmet er videre rettet mot modernisering av offentlig sektor for å øke produktiviteten og forbedre offentlig service. Programmet tar mål av seg til å fungere som en bro mellom teknologi forskning og marked og være en pan-Europeisk "testing ground" for elektroniske tjenester i både privat og offentlig sektor. Programmet bygger på målene til de tidligere programmene e-TEN, Modinis og e-Content og bygger opp under målene i European Information Society 2010.

Intelligent Energy-Europe Programme (IEE)

IEE (2003-2007) som består av delprogrammene ALTENER (fornybar energi) SAVE (energieffektivitet) STEER (bruk av fornybar energi i transportsektoren) og COOPENER (økt bruk av fornybar energi i utviklingsland) vil med unntak av COOPENER videreføres i CIP. ALTENER og SAVE har  eksistert frittstående og senere som en del av rammeprogrammet for energi siden tidlig på 1990-tallet. Norge har deltatt i SAVE og ALTENER siden midten på 1990-tallet. Programmets hovedmål er å belyse og fjerne barrierer for fornybar energi og energieffektivitet blant myndigheter, bedrifter, organisasjoner og individer i medlemslandene.  Programmet støtter ikke forskningsprosjekter og teknologiutvikling og er ikke markedsbasert. Nytt i CIP er imidlertid at en vesentlig del av budsjettet er tiltenkt å gi støtte til kvalitetsprodukter som er ferdig utviklet og testet for å lansere disse på markedet. 

Budsjett

Budsjettet for CIP samlet gjennom de 7 årene programmet skal vare, er på 3.6 milliarder Euro. Dette innebærer en fordobling av det beløpet som samlet sett er avsatt til de enkelte delprogrammene per idag. For Norge og OED vil fortsatt deltakelse i IEE innebære at den gjennomsnittlige årlige kontingenten vil øke fra ca 8 mill. NOK per år til ca 20 millioner NOK per år. Også NHD og FAD som fra norsk side står for deltakelsen i de andre programmene som skal inngå i CIP vil oppleve en tilsvarende økning i kontingenten ved fortsatt deltakelse i programmene gjennom CIP. I henhold til gitte budsjettrammer vil det være vanskelig å dekke disse merkostnadene innen eksisterende rammebevilgninger for de tre departementene. Tre nasjonale eksperter arbeider med IEE delprogrammetm i DG TREN og vil utgjøre en "in-kind" betaling som delvis refunderes gjennom redusert kontingentinnbetaling. 

Sakkyndige Instansers merknader

Rammeprogrammet har ved flere anledninger vært behandlet i EFTAs energiarbeidsgruppe, og Norge har gitt kommentarer i den åpne høringsprosessen om CIP. Det foreløpige posisjonsnotatet ble behandlet i spesialutvalget for energi hvor Finansdepartementet, Fornyingsdepartementet, Miljødepartementet, Olje- og energidepartementet og Utenriksdepartementet er representert 16. juni 2006. Det ble orientert om saken på møtet i spesialutvalget for energi 13. april 2007.

Vurdering

Erfaringene gjennom deltakelse i EUs programmer så langt er at det innebærer en høy grad av policy-læring, det gir innsikt og deltakelse i sentrale sider av EUs innovasjonspolitikk og regelverk og det gir en kontaktflate inn mot EU gjennom norske nasjonale eksperter i EU, samt deltakelse i komiteer og programmer. Det tas i større grad sikte på at prosjekter i IEE knyttes opp til effektiv gjennomføring av direktiver på områdene. Den informasjonsbase som prosjektene utgjør er viktig for Norge ved gjennomføring av EØS-direktiver.  Videre er deltakelse i programmene en viktig arena for europeisk nettverksbygging. Målsettingene for CIP med målene gitt i Soria-Moria erklæringen og bygger opp under regjeringens mål for Europa-politikken. 

Deltakelse  programmene forventes å gi vesentlig økonomisk og faglig retur. For IEE sin del viste en norsk evaluering som ble foretatt i 2002 av SAVE og ALTENER at den sum norske deltagere i SAVE/ALTENER prosjekter hadde mottatt i perioden 1998-2001 oversteg den sum deltakelse i programmene kostet og at deltakelsen var nyttig. IEE i CIP er også knyttet opp mot det 7. rammeprogram for forskning der Norge deltar. Gjennom IEE er Norge med på å legge premisser i vurderinger og prosjekter som er knyttet opp til regelverks og policy-utforming internt i EU. IEE-programmet anvendes i økende grad som arena for å vurdere nye initiativ på regelverkssiden og  kvaliteten i gjennomføringen av regelverk.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Rådet
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.: KOM(2005)121
Rettsaktnr.: 1639/2006/EF
Basis rettsaktnr.: 1230/2003/EF
Celexnr.: 32006D1639

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 21.06.2006
Frist returnering standardskjema: 01.08.2006
Dato returnert standardskjema: 21.12.2006
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 29.06.2007
Nummer for EØS-komitebeslutning: 067/2007
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 30.06.2007
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen