Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Eksisterende programmet

Kommisjonsforordning (EF) nr. 565/2006 av 6. april 2006 om testing- og informasjonskrav for importører eller produsenter av en rekke prioriterte stoffer i samsvar med Rådsforordning (EØF) nr. 793/93 om vurdering og kontroll av risikoen ved eksisterende stoffer...

Commission Regulation (EC) No 565/2006 of 6 April 2006 imposing testing and information requirements on the importers or manufacturers of certain priority substances in accordance with Council Regulation (EEC) No 793/93 on the evaluatio and control of the risks of existing substances...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 21.06.2006

Spesialutvalg: Handelsforenklinger

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 24.08.2006

Hovedansvarlig(e) departement(er): Miljøverndepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XV. Farlige stoffer

Status

Kommisjonsforordningen ble vedtatt 6. april 2006. Kommisjonsforordning (EF) nr. 565/2006 ble innlemmet i EØS-avtalen ved EØS-komitebeslutning nr. 16 av 27. april 2007.

Sammendrag av innhold:

Forordning (EØF) nr. 793/93 om vurdering og kontroll av risikoer ved eksisterende stoffer (dvs. stoffer som var på markedet før 1981) fastsetter regler for vurdering av helse- og miljørisiko for eksisterende stoffer, og for å foreslå tiltak for å begrense helse- og miljørisiko. De endelige risikovurderingsrapportene og rapportene om risikoreduksjonstiltak blir brukt som grunnlagsdokumenter i EUs gruppe for klassifisering og merking av farlige kjemikalier, i EUs arbeidsgruppe der EUs grenseverdier settes og som grunnlag for eventuelle tiltak gjennom annen lovgivning, f.eks. gjennom nye bestemmelser i begrensningsdirektivet (76/769/EØF).

Stoffene som omfattes er oppført på fire prioritetslister, hvert land har fått ansvar for å være rapportør for et visst antall stoffer. Det kreves at produsenter og importører skal sende inn tilgjengelig dokumentasjon om helse- og miljøeffekter og eksponering for stoffene, og eventuelt foreta tester dersom det mangler dokumentasjon. Kravet faller på hver enkelt produsent/importør, men industrien samarbeider om å fremskaffe dokumentasjon/utføre tester og deler kostnadene ved dette. 

Rapportørene (som er utpekt av medlemsstatene) har vurdert de opplysninger som produsenter eller importører har fremlag for en rekke prioriterte stoffer. Etter konsultering med produsenter, importører og andre medlemsland har rapportørene konkludert med at det er nødvendig å pålegge disse produsentene og importørene å fremskaffe/sende inn ytterligere informasjon og utføre flere tester.

De opplysninger som er nødvendig for vurdering av de aktuelle stoffene er ikke tilgjengelige fra tidligere produsenter eller importører. Produsenter og importører har undersøkt at dyreforsøk ikke kan erstattes eller begrenses ved hjelp av andre metoder.

I vedlegget til forordning 565/2006 fremgår det hvilke stoffer, hva slags ytterligere informasjons-/testkrav og hvilke tidsfrister som pålegges produsenter/importører.

Testene som er krevet skal utføres etter spesifiserte protokoller satt opp av rapportøren for stoffet, og innenfor de tidsfrister som er angitt. Deka-BDE er blant de stoffene som er oppført på annekset med testkrav. Kravene gjelder ytterligere tester på mus eller rotter for å undersøke nærmere om stoffet hat effekt på nervesystemet hos dyr under utvikling. Norge har utarbeidet ekspertuttalelser der det argumenteres for behovet for ytterligere tester fordi enkelte studier viser indikasjoner på slike effekter. Det er også stilt krav om mer informasjon om kartlegging av humane nivåer av stoffet i morsmelk og i blod. Det skal utføres trendanalyser over en periode på 10 år. Det er også stilt krav om videre miljøovervåkning i fugl, avløpsslam, sediment og luft for å etablere en tidstrend over en periode på 10 år for stoffet og nedbrytningsstoffene som er mer miljøfarlige og bioakkumulerende. Norge har spilt inn måledata utført i Norge og arktiske områder. Norge har fått gjennomslag for at målinger i arktiske arter skal utføres videre i overvåkningsprogrammet. Norsk Polarinstitutt har fått i oppdrag fra industrien å utføre målinger i polarmåke.

Merknader:

Forordning (EØF) nr. 793/93 er gjennomført i norsk regelverk gjennom forskrift om vurdering og kontroll av risikoer ved eksisterende stoffer fastsatt 4. mai 1995.

Arbeidet som gjøres med risikovurderinger og risikoreduksjonsstrategier er positivt og endringene anses som en forbedring av regelverket.

Sakkyndige instansers merknader:

Rettsakten har vært behandlet i spesialutvalget for handelsforenkling og funnet relevant og akseptabel. 

Norge deltar i ekspertsamarbeidet under forordningen og er også i kontakt med berørte parter.

Vurdering

Rettsakten er vurdert til å være relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.: KOM(2006)235
Rettsaktnr.: 0565/2006
Basis rettsaktnr.: 0793/1993
Celexnr.: 32006R0565

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 12.06.2006
Frist returnering standardskjema: 24.07.2006
Dato returnert standardskjema: 29.08.2006
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 27.04.2007
Nummer for EØS-komitebeslutning: 016/2007
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 28.04.2008
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen