Endring av EASAs gebyrforordning

Kommisjonsforordning 779/2006 som endrer Kommisjonsforordning 488/2005 om avgifter og gebyrer pålagt av EASA...

Commision Regulation (EC) no 779/2006 of 24 May 2006 amending Regulation (EC) no 488/2005 on the fees and charges levied by the European Aviation Safety Agency...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 09.06.2006

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 15.09.2006

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: VI. Sivil luftfart

Status

Forordningen ble vedtatt av Kommisjonen 24. mai 2006 og har trådt i kraft i EU 25. mai 2006, etter forberende behandling i EASA-komiteen. Rettsakten er til vurdering i EFTA-landene. Det tas sikte på en rask klarering av rettsakten.

Sammendrag av innhold

Endringene bygger på EASAs erfaringer siden Gebyrforordningen trådte i kraft i EU 25. mai 2005. EASAs gebyrinntekter, særlig når det gjelder luftdyktighet og godkjennelser av designorganisasjoner, har blitt langt lavere enn først forventet. Videre har enkelte administrative regler vist seg byrdefulle for både brukere og byrået selv, særlig knyttet til igangsetting av en sertifiserings- og/eller godkjenningsprosess og mht. forhåndsestimat av kostnadene for en gitt oppgave (sertifisering og godkjenning). Viktig for EASA er det også at byrået sikres tilstrekkelige inntekter på kort sikt, dvs. i 2006, slik at den daglige drift opprettholdes og at sertifiseringsoppgaver kan ivaretas på forsvarlig måte. Endringen omfatter forordningens art. 2 bokstav g og art. 12. I anneksene til forordningen er det likeledes omfattende endringer i tabellene som danner grunnlaget for betaling av gebyr.

I art. 2 bokstav g er definisjonen av "indirekte kostnader" gjort mer presis. Det fremgår her at byråets infrastruktur-, organisasjons- og administrasjonskostnader omfattes av begrepet. Det er også angitt at indirekte kostnader således er de elementer som ikke faller innenfor definisjonen av "direkte" og "spesifiserte" kostnader.

I art. 12 nr. 2 opprettholdes utgangspunktet om at arbeidet med utstedelse, opprettholdelse eller endring av sertifisering ikke settes igang før det fulle gebyr er innbetalt.  Det gis imidlertid adgang for byrået til å avtale at gebyr først skal betales på et senere tidspunkt. I art. 12 nr. 4 endres prosedyrereglene i de tilfeller der sertifiseringskostnadene er variable. Byrået kan etter forespørsel gi et estimat til søkeren. Estimatet skal endres til fordel for søkeren ved enklere arbeid, eller til ugunst for denne dersom arbeidet viser seg mer komplisert enn byrået med rimelighet først kunne anta. Punktet i den opprinnelige forordningen om at halve beløpet må være innbetalt på forhånd for sertifiseringer med fastpris strykes. Det samme gjelder punktet som omhandler betalingsplanen for sertifiseringer med variable kostnader.

Anneksene

Tabell II:
 
Tabellen gjelder STC (Supplemental Type Certificate). Hittil har kun STC klassifisert som "significant" vært berammet av fast gebyr i tillegg til timesats fra EASA. Den er endret slik at også STC klassifisert som ”non-significant” er tatt med, og vil således nå gjelde for alle kategorier av STC. Gebyrene er økt fra det dobbelte til det firedobbelte.

Tabell VI:

Tabellen gjelder gebyr for designgodkjennelse. Gebyrene er økt, men først når organisasjonen har en omsetning på mer enn 78 millioner NOK.  


Tabell X:

Tabellen gjelder gebyr for vedlikeholdsorganisasjoner (MOA). Gebyrene har økt i størrelsesorden fra det dobbelte til det firedobbelte.

Table XII:

Tabellen gjelder skole/treningsorganisasjoner (MTOA). Gebyrene er endret slik at de mindre bedriftene betaler 4 ganger mer, for de største bedriftene har gebyret blitt senket.

Merknader

Det konstateres at endringene innebærer til dels betydelige økninger av gebyrene. Prinsippet er at brukerne i større grad skal dekke EASAs reelle kostnader. Men det er viktig å være klar over at forordningen i første rekke omhandler gebyrene for luftdyktighetssertifiseringer som EASA utsteder. Det vil si der EASA i henhold til EASA-regelverket er kompetent myndighet innenfor EU (EØS). Hva gjelder godkjennelse av vedlikeholdsorganisasjoner, tekniske skoler mv. vil Luftfartstilsynet fortsatt være kompetent myndighet i forhold til nasjonale aktører i Norge  -  og tilsvarende i andre EU/EØS-land, mens EASA vil være slik myndighet for 3. lands aktører. (F.eks. aktører utenfor EU-/EØS-området som søker godkjennelse av EASA for å utføre vedlikehold av luftfartøyer hjemmehørende i EU/EØS.)

Av den grunn vil forordningen kun medføre endrede økonomiske eller administrative konsekvenser innenfor området luftdyktighet for virksomheter hjemmehørende i Norge. Men det finnes for tiden ingen designorganisasjoner i Norge med så høy omsetning at de blir berørt av gebyrøkningene for luftdyktighetssertifisering. (Dvs. mer enn 78 mill. NOK i omsetning.)

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Luftfartstilsynet, som tilrår at den tas inn i EØS-avtalen. De viser til at gebyrene gjelder for samtlige land som omfattes av EASA-forordningen, og at det kun er EASA som har myndighet til å utstede de aktuelle godkjennelsene når det gjelder luftdyktighetssertifisering. Luftfartstilsynet har ikke sendt rettsakten på formell høring, men har hatt uformell kontakt med bransjen om saken.

Vurdering

Innholder informasjon unntatt offentligheten ihht. offentlighetsloven § 5.2.a

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 0779/2006
Basis rettsaktnr.: 0488/2005
Celexnr.: 32006R0779

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 29.05.2006
Frist returnering standardskjema: 10.07.2006
Dato returnert standardskjema: 23.06.2006
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 22.09.2006
Nummer for EØS-komitebeslutning: 121/2006
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 23.09.2006
Dato for faktisk gjennomføring: 01.02.2007
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 14.02.2007

Lenker

Til toppen