Kommisjonsforordning 706/2006

Kommisjonsforordning 706/2006 om endring i forordning 1702/2003 vedrørende perioden medlemsland kan utstede godkjenninger av begrenset varighet...

Commision Regulation 706/2006 of 8 May 2006 amending Regulation 1702/2003 as regards the period during which Member States may issue approvals of a limited duration...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 26.06.2006

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 15.09.2006

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: VI. Sivil luftfart

Status

Rettsakten ble vedtatt 8. mai 2006, etter forutgående politisk behandling i EASA-komiteen.  

Sammendrag av innhold
I forbindelse med kommisjonsforordning (EF) nr. 1702/2003 om fastsettelse av gjennomføringsregler for luftdyktighetssertifisering og miljøsertifisering for luftfartøyer og tilhørende produkter, deler og utstyr, og for sertifisering av konstruksjons- og produksjonsorganisasjoner (jf. EØS-komiteens beslutning nr. 16/2005 av 8. februar 2005) gikk man over til et system med godkjenninger av ubegrenset varighet for såkalte produksjonsorganisasjonsgodkjennelser (POA), jfr. vedleggets del 21 A 159. Dette i motsetning til tidligere system, der landene har gitt godkjennelser med begrenset varighet. EASA (Det europeiske flysikkerhetsbyrå) har etter en nærmere vurdering kommet frem til at en ny tidsfrist skal settes for medlemslandene for å tilpasse nasjonal lovgivning til systemet med ubegrenset varighet. Tidsfristen i art. 5 annet ledd foreslås derfor satt til 28. september 2007, istedenfor 28. september 2005. 
Art. 5 femte ledd som påla EASA å vurdere systemet med overgang til systemet med godkjennelser av ubegrenset varighet strykes, da slik vurdering er gjennomført.


Merknader
Rettsakten er hjemlet i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1592/2002, og innebærer at kommisjonsforordning (EF) nr. 1702/2003 blir endret på de omtalte punkter. Nevnte rettsakter er tatt inn i EØS-avtalen. Endringene vil bli gjennomført i norsk rett ved å endre den norske forskriften som gjennomfører sistnevnte rettsakt. Endringene har ikke økonomiske eller administrative konsekvenser av betydning.


Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er behandlet i spesialutvalget for transport, der Samferdselsdepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Fiskeri- og Kystdepartementet, Kommunal- og regionaldepartementet, Miljøverndepartementet og Finansdepartementet er representert.  Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering

Innholder informasjon unntatt offentligheten ihht. offentlighetsloven § 5.2.a

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 0706/2006
Basis rettsaktnr.: 1702/2003
Celexnr.: 32006R0706

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 06.06.2006
Frist returnering standardskjema: 18.07.2006
Dato returnert standardskjema: 13.07.2006
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 27.10.2006
Nummer for EØS-komitebeslutning: 132/2006
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 28.10.2006
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen