Kommisjonsforordning om EASAs inspeksjoner

Kommisjonsforordning nr. 736/2006 om arbeidsmetodene til det europeiske flysikkerhetsbyrået ved gjennomføring av inspeksjoner i medlemsstatenes luftfartsmyndigheter...

Commision Regulation (EC) No 736/2006 of 16 May 2006 on working methods of the European Aviation Safety Agency for conducting standardisation inspections...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 19.06.2006

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 15.09.2006

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: VI. Sivil luftfart

Status

Forordningen ble vedtatt 16. mai 2006, og trådte i kraft i EU 18. mai 2006. Luftfartstilsynet representerte Norge under behandlingen i EASA-komiteen (komitologi). 

Sammendrag av innhold

For å fremme flysikkerheten innen EU/EØS-området er EASA gitt oppgaven med å foreta inspeksjoner av landenes nasjonale luftfartsmyndigheter (såkalte 'standardiseringsinspeksjoner'),  jf. Forordning 1592/02 art. 12(2)(d). Slike inspeksjoner skal først og fremst sikre etterlevelse av annekset ('part 21) til Forordning 1702/2003, samt anneks I ('part M'), anneks II ('part 145'), anneks III ('part 66') og anneks IV ('part 147') til Forordning 2042/2003.

Forordning 1592/02 art. 16(4) pålegger Kommisjonen å fastsette arbeidsmetodene for slike inspeksjoner, og Kommisjonsforordning nr. 736/2006 gir de nærmere regler for hvordan EASA skal utføre inspeksjoner av medlemsstater. Den inneholder grunnleggende prinsipper vedrørende gjennomføringen (jf. art. 3), og bestemmelser om informasjonsutveksling/bistand fra nasjonale myndigheter (jf. art. 4). Videre inneholder forordningen regler om EASAs inspeksjonsgrupper (jf. art. 5 og 6), en nærmere beskrivelse av de ulike fasene i inspeksjonsprosessen (jf. art. 8-12), en kategorisering av konklusjonene fra inspeksjonene, herunder beskrivelse av de forskjellige avvik (jf. art. 13), og hvordan inspeksjoner skal følges opp (jf. art. 15). Flere av disse reglene retter seg primært mot EASA som tilsynsorgan.

Merknader

Kommisjonsforordningen er en direkte konsekvens av Forordning 1592/02 og Norges medlemskap i EASA. EASA har også tidligere utført inspeksjoner i Norge uten at dette har bygget på et konkretisert rettslig grunnlag, men istedet på aksept fra norske myndigheter og Norges mer generelle forpliktelser etter gjennomføringen av forordning 1592/02. 

I forbindelse med inspeksjoner krever forordningen aktiv bistand fra medlemsstatene. Den nasjonale myndighet må i perioden før, under, og etter inspeksjonen sette av noe ressurser for å sikre en vellykket gjennomføring. Dette gjelder bl.a. forberedelse og deltakelse i intervjuer, samt fremskaffelse av dokumentasjon. Det skal oppnevnes en nasjonal koordinator (jf. art. 6 (4) ) som bistår i alle trinn i prosessen og vil være bindeleddet mellom den nasjonale myndighet og EASA i de ca. 40 ukene fra forhåndsvarsel gis og frem til endelig avslutning av inspeksjonen. Det forutsettes at fageksperter fra nasjonale luftfartsmyndigheter blir engasjert av EASA til å delta i inspeksjonsteamene. Dette vil også kreve persosnellressurser, mens kostnadene for slik deltagelse forutsettes dekket av EASA.

For private rettsubjekter påløper likeledes noe ressursbruk knyttet til eventuelle EASA-besøk hos den nasjonale myndighets tilsynsobjekter.

Vurdering

Innholder informasjon unntatt offentligheten ihht. offentlighetsloven § 5.2.a

Andre opplysninger

Innholder informasjon unntatt offentligheten ihht. offentlighetsloven § 5.2.a

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 0736/2006
Basis rettsaktnr.: 1592/2002
Celexnr.: 32006R0736

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 17.05.2006
Frist returnering standardskjema: 28.06.2006
Dato returnert standardskjema: 13.07.2006
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 27.04.2007
Nummer for EØS-komitebeslutning: 027/2007
Tekniske tilpasningstekster: Ja
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 28.04.2007
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen