Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

MID-direktivet

Europaparlamentet og rådets direktiv 2004/22/EF av 31. mars 2004 om måleinstrumenter...

Directive 2004/22/EC of the European Parliament and of the Council of 31 March 2004 on measuring instruments...

Sakstrinn

 1. Faktanotat
 2. Foreløpig posisjonsnotat
 3. Posisjonsnotat
 4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 30.06.2006

Spesialutvalg: Handelsforenklinger

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 03.09.2004

Hovedansvarlig(e) departement(er): Nærings- og handelsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: IX. Måleinstrumenter

Status

Direktivet trådte i kraft 30. oktober 2006. Regelverk som gjennomfører direktivet, skal være vedtatt innen 30. april 2006, jf. artikkel 24. Følgende forskrifter vedtatt 26. april 2006 implementerer direktivet:  

-         Forskrift 26. april 2006 nr. 498 om krav til vannmålere

-         Forskrift 26. april 2006 nr. 468 om krav til elektrisitetsmålere som selges

-         Forskrift 26. april 2006 nr. 482 om krav til varmemålere

-         Forskrift 26. april 2006 nr. 466 om krav til gjennomstrømningsmålere (for væsker unntatt vann)

-         Forskrift 26. april 2006 nr. 482 om krav til instrumenter for automatisk veiing av enkeltmengder (catchvekter)

-         Forskrift 26. april 2006 nr. 500 om krav til automatisk gravimetriske fyllemaskiner

-         Forskrift 26. april 2006 nr. 455 om krav til automatisk diskontinuerlige summeringsvekter (summerende beholdervekter)

-         Forskrift 26. april 2006 nr. 454 om krav til transportbåndvekter

-         Forskrift 26. april 2006 nr. 470 om krav til jernbanevekter

-         Forskrift 26. april 2006 nr. 467 om krav til materielle lengdemål

-         Forskrift 26. april 2006 nr. 469 om krav til lengdemålingsinstrumenter

-         Forskrift 26. april 2006 nr. 499 om krav til instrumenter til flerdimensjonale målinger (flerdimensjonsmålere)

-         Forskrift 26. april 2006 nr. 497 om krav til avgassmålere

Forskriftene trådte i kraft 30. oktober 2006 i samsvar med direktivets krav.

I tillegg er det gjort endring i forskrift om justering, se forskrift 26. april 2006 nr. 471 om endring i forskrift om justering. Det er også vedtatt en forskrift om utvidelse av virkeområdet til lov om mål og vekt til å omfatte avgassmålere, se forskrift 24. mars 2006 nr. 368 om utvidelse av virkeområdet for lov 31. oktober 1946 nr. 2 om mål og vekt.

Direktivet harmoniserer de tekniske kravene til 10 ulike instrumentkategorier og skal sikre fri bevegelse av måleinstrumenter innenfor EØS-området.  Direktivet medfører ingen plikt til å innføre måletekniske krav til måleinstrumentene i nasjonal lovgivning.  Dersom det imidlertid skal settes måletekniske krav til disse instrumentkategoriene i nasjonal lovgivning i form av kontroll- og godkjenningsordninger (justerplikt), må kravene være i samsvar med kravene fastsatt i direktivet.  Direktivet er et ”ny metode”-direktiv og de fastsatte kravene er funksjonskrav.  Kravene skal anses oppfylt hvis instrumentet tilfredstiller spesifikasjonene i europeisk harmonisert standard eller et normativt dokument utarbeidet av OIML (den internasjonale organisasjonen for legal metrologi).

Utvalget av instrumenttyper i direktivforslaget er basert på innspill fra medlemslandene om hvilke instrumenter som er viktigst å få regulert.  Det er imidlertid forutsatt at det skal være mulig å utvide direktivet med andre instrumenttyper på et senere tidspunkt.  De instrumenttyper som er regulert i direktivet er: vannmålere, gassmålere, elektrisitetsmålere, målere for fjernvarme, gjennomstrømmingsmålere for væsker unntatt vann, automatiske vekter, taksametre, lengdemål, instrumenter til dimensjonsmåling og gassanalysatorer for eksosutslipp. 

For hver instrumenttype er det fastsatt ulike alternative moduler for samsvarsvurderinger.  Alle modulene forutsetter bruk av teknisk kontrollorgan. Måleinstrumenter som anses å oppfylle de fastsatte tekniske krav etter samsvarsvurderinger i henhold til direktivet må aksepteres for salg i Norge.

I direktivet er det fastsatt at den nødvendige implementeringen av direktivet skulle være gjennomført innen 30. april 2006 og at direktivet trådte i kraft 30. oktober 2006, men det er også fastsatt en 10-års overgangsperiode som et unntak fra dette.

Vurdering

Direktivet har betydning for Norge da det regulerer de tekniske kravene til og kontrollordningen for måleinstrumenter underlagt justerplikt ved salg. Det må gjøres tilpasninger i norsk regelverk som er nødvendig for å implementere direktivet. Direktivets  bestemmelser implementeres for de måleinstrumentene som vi allerede har krav til i Norge i dag. Det vil si at direktivets krav er innført for:

 • Vannmålere
 • Elektrisitetsmålere
 • Varmemålere
 • Måleinstrumenter for dynamisk måling av væsker unntatt vann (gjennomstrømningsmålere)
 • Automatiske vekter (fem ulike typer):
  • Instrumenter for veiing av enkeltmengder (catchvekter)
  • Gravimetriske fyllemaskiner
  • Transportbåndvekter
  • Diskontinuerlige summeringsvekter (summerende beholdervekter)
  • Jernbanevekter
 • Materielle lengdemål
 • Lengdemålingsinstrumenter
 • Flerdimensjonsmålere
 • Avgassmålere

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2004/22/EF
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32004L0022

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 07.05.2004
Frist returnering standardskjema: 19.06.2004
Dato returnert standardskjema: 03.09.2004
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 12.03.2005
Nummer for EØS-komitebeslutning: 031/2005
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 24.11.2005
Høringsfrist: 17.02.2006
Frist for gjennomføring: 30.10.2006
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 08.11.2005

Lenker

Til toppen