Plantevernmiddelrester

Kommisjonsdirektiv 2006/53/EF av 7. juni 2006 som endrer Rådsdirektiv 90/642/EØF når det gjelder maksimalgrenseverdier for fenbutatin-oksid, fenheksamid, cyazofamid, linuron, triadimefon/triadimenol, pymetrozin og pyraklostrobin....

Commission Directive 2006/53/EC of 7 June 2006 amending Council Directive 90/642/EEC as regards the maximum residue levels of fenbutatin-oxide, fenhexamid, cyazofamid, linuron, triadimephon/tradimenol, pymetrozine, and pyraclostrobin....

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 20.06.2006

Spesialutvalg: Næringsmidler

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 21.11.2006

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten ble implementert i norsk regleverk 03.05.2007.

Medlemsstatene skal ha tilpasset sitt nasjonale regelverk innen 8. desemeber 2006 og tatt i bruk grenseverdiene fra 9. desember 2006 unntatt for pyraclostrobin hvor grenseveridene skal tas i bruk fra 21. april 2007.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer grenseverdiene for fenbutatin-oksid, fenheksamid, cyazofamid, triadimefon/triadimenol, pymetrozin og pyraklostrobin. Bakgrunnen er at Kommisjonen har fått informasjon om ny eller endret bruk av disse stoffene.

Forbrukernes langtidseksponering for stoffene via næringsmidler som kan inneholde rester er vurdert i henhold til gjeldende EU-prosedyrer. For pymetrozin, linuron, triadimenol, pyraklostrobin og fenbutatin-oksid som det eksistrer akutt referansedose (ARfD)  for, er den akutte eksponeringen via hvert enkelt av næringsmidlene som kan inneholde rester vurdert. For de andre stoffene viser tilgjengelig informasjon at ARfD ikke er nødvendig. Det er derfor ikke foretatt noen korttidsvurdering i forhold til disse. 

Mange av grenseverdiene er satt på deteksjonsgrensen. For fenheksamid, cyazofamid, linuron, pymetrozin og pyraklostrobin er grenseverdiene midlertidige. Disse gjøres permanente etter 4 år dersom det ikke innen den tid blir framlagt ny dokumentasjon som berettiger fastsettelse av andre grenseverdier.

Merknader.

Rettsakten krever endringer i forskrift 21. desember 1993 nr 1388 om rester av plantevernmidler mv i næringsmidler.

Gjennomføringen av rettsakten i norsk rett medfører ikke administrative eller økonomiske konsekvenser av betydning.

Sakkyndige instansers merkander

Rettsakten har vært på høring hos interessentene. Mattilsynet har ikke mottatt noen kommentarer på rettsakten.

Mattilsynet har vurdert rettsakten som relevant og akseptabel.Spesialutvalget for næringsmidler, der Barne- og familiedepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet er representert, har gitt sin tilslutning.

Vurdering

To av stoffene (fenheksamid og pyraklostrobin) er godkjent i Norge. Endringene i grenseverdiene for disse får ingen konsekvenser for norsk bruk.  Mattilsynet anser rettsakten som akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2006/53/EF
Basis rettsaktnr.: 2006/53/EF
Celexnr.: 32006L0053

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 09.06.2006
Frist returnering standardskjema: 21.07.2006
Dato returnert standardskjema: 21.11.2006
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 27.04.2007
Nummer for EØS-komitebeslutning: 008/2007
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 03.05.2007
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen