Plantevernmidler

Kommisjonsdirektiv 2006/45/EF av 16. mai 2006 som endrer Rådsdirektiv 91/414/EØF vedrørende spesifisering av det virksomme stoffet propoxycarbazone...

Commission Directive 2006/45/EC of 16 May 2006 amending Council Directive 91/414/EEC as regards the specification of the active substance propoxycarbazone...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 20.06.2006

Spesialutvalg: Handelsforenklinger

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 22.09.2006

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XV. Farlige stoffer

Status

Rettsakten er vedtatt og innlemmet i EØS-avtalen.

Rettsakten omhandler beslutning om å endre spesifiseringen av det virksomme stoffet propoxycarbazone (plantevernmidler) mht. renhet. Stoffet er inkludert i vedlegg I til rådsdirektiv 91/414/EØF, den såkalte positivlisten, jfr. kommisjonsdirektiv 2003/119/EF. Behovet for endring skyldes forskjeller ved produksjonsprosessen når den er endret fra småskala- til storskalaproduksjon. Med bakgrunn i dette endres positivlisten.

Virksomme stoffer som skal inngå i plantevernmidler blir for tiden vurdert av EU-landene mht eventuell oppføring på positivlisten. Dette gjelder både eksisterende virksomme stoffer (på markedet per 25. juli 1993) og EU-nye virksomme stoffer. Av stoffene som er behandlet på fellesskapsnivå kan bare de som er oppført på positivlisten inngå i plantevernmidler som godkjennes av hvert enkelt medlemsland i hht kriteriene i rådsdirektiv 91/414/EØF

Vurdering

Rettsakten anses som relevant og akseptabel i henhold til gjeldende unntak.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2006/45/EF
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32006L0045

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 22.05.2006
Frist returnering standardskjema: 03.07.2006
Dato returnert standardskjema: 22.09.2006
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 27.04.2007
Nummer for EØS-komitebeslutning: 056/2007
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 28.04.2007
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen