Vet -TSE

Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1128/2003 av 16. juni 2003 som endrer forordning (EF) nr. 999/2001 angående forlengelse av perioden for overgangsordningene...

Regulation (EC) No 1128/2003 of the European Parliament and of the Council of 16 June 2003 amending Regulation (EC) No 999/2001 as regards the extension of the period for transitional measures...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 15.06.2006

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 28.08.2003

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen ved EØS-komiteens beslutning nr. 42/2006 av 28. april 2006.

Rettsakten er gjennomført ved forskrift 7. juli 2005 nr. 816 om endring av forskrift om forebygging av, kontroll med og utryddelse av spongiforme encefalopatier (TSE).

Sammendrag av innhold

Rettsakten forlenger perioden for overgangsordningene i forordning (EF) nr. 999/2001, slik at de blir gjeldende til 1. juli 2005. Bakgrunnen for forlengelsen er at Kommisjonen ikke er ferdig med å avgjøre landenes BSE-status, eller fastsette hvilke kriterier som skal legges til grunn for en slik stadfestelse.

Merknader

Rettsakten medfører egentlig ikke behov for regelverksendring, men som forordning må den gjennomføres som norsk forskrift.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten er relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Notatet er laget på grunnlag av rammenotat utarbeidet av Mattilsynet i august 2003.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 1128/2003
Basis rettsaktnr.: 0999/2001
Celexnr.: 32003R1128

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 04.07.2003
Frist returnering standardskjema: 01.09.2003
Dato returnert standardskjema: 08.09.2003
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 28.04.2006
Nummer for EØS-komitebeslutning: 042/2006
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 07.07.2005
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 16.08.2006

Lenker