Vet - TSE

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1915/2003 av 30. oktober 2003 om endring av vedleggene VII, VIII og IX i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 999/2001 angående handel og innførsel av småfe, og tiltak som følger bekreftelse av overførbar spongiform encefalopati hos storfe og småfe...

Commission Regulation (EC) No 1915/2003 of 30 October 2003 amending Annexes VII, VIII and IX to Regulation (EC) No 999/2001 of the European Parliament and of the Council as regards the trade and import of ovine and caprine animals and the measures following the confirmation of transmissible spong...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 15.06.2006

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 04.03.2004

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen ved EØS-komiteens beslutning nr. 42/2006 av 28. april 2006. Den er gjennomført ved forskrift 7. juli 2005 nr. 816 om endring i forskrift om forebygging av, kontroll med og utryddelse av spongiforme encefalopatier (TSE). Forskrift 31. desember 1998 nr. 1480 er erstattet med ny forskrift om import og eksport av småfe, og de ble da vedtatt å samle alle bestemmelser som gjelder TSE i TSE-forskriften, slik at endring i handelsforskriften for småfe ikke var nødvendig.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer vedlegget i forordning (EF) nr. 999/2001 som angår bekjempelse og handel:

  • Ved funn av TSE hos småfe skal ikke lenger avkom etter positive hanndyr avlives
  • Medlemslandene kan tillate at seminokser som står på seminstasjoner og som omfattes av cohort-gruppe (gruppe dyr i forbindelse med funn av BSE som utgjør så stor risiko for å ha fått i seg smitte at de skal avlives og destrueres) ikke avlives og destrueres før endt produksjonsperiode
  • Betingelsene som stilles til genotypestatus før restriksjoner kan oppheves i en sauebesetning hvor TSE er påvist, lempes under forutsetning at det i perioden er økt testing mhp TSE
  • Det tillates å forflytte semi-resistente søyer mellom besetninger pålagt restriksjoner pga TSE
  • Perioden medlemslandene kan - under gitte betingelser - velge å utsette avliving av dyr i forbindelse med TSE i en småfebesetning økes fra to til tre år
  • Vilkårene for handel med småfe presiseres

Merknader

Rettsakten krever endring i forskrift 31. desember 1998 nr. 1480 om dyrehelsemessige vilkår for innførsel og utførsel av småfe, bekjempelsesplan for skrapesyke og forskrift 30. mars 2004 nr. 595 om forebygging av, kontroll med og utryddelse av overførbare spongiforme encefalopatier (TSE).

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten er relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Notatet er laget på grunnlag av rammenotat utarbeidet av Mattilsynet i februar 2004.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 1915/2003
Basis rettsaktnr.: 0999/2001
Celexnr.: 32003R1915

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 04.11.2003
Frist returnering standardskjema: 22.12.2003
Dato returnert standardskjema: 08.03.2004
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 28.04.2006
Nummer for EØS-komitebeslutning: 042/2006
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 07.07.2005
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 16.08.2006

Lenker