Byrået for Intelligent Energy Europe-programmet.

Kommisjonsvedtak om etablering av byrå for Intelligent Energy Europeprogrammet...

Commission decision setting up an Executive Agency , the 'Intelligent Energy Executive Agency' to manage Community Action in the field of energy in application of Council regulation (EC) no 58/2003...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 15.05.2006

Spesialutvalg: Ingen spesialutvalg

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Olje- og energidepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Protokoll 31 om samarbeid på særlige områder utenfor de fire friheter

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Det arbeides nå på EFTA-siden med et forslag om å inkludere EU-kommisjonens beslutning i
EØS-avtalen. Et utkast til beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen er allerede overlevert
Kommisjonen. Saken er nå dermed gjenstand for drøftelser mellom EFTA/EØS-landene og
Kommisjonen. En venter nå på tilbakemelding fra Kommisjonen. Siden det planlegges å integrere øvrige deler av CIP i det byrå som i dag opererer IEE vil OED nå anbefale at en avventer et nytt Kommisjonsvedtak om et CIP-byrå før en går videre med saken. Dette vil da skje i samarbeid med de øvrige departementer i Norge som arbeider med CIP.

Saken er noe komplisert siden dette er et utøvende byrå for Kommisjonen ( DG TREN) i håndteringen av de operasjonelle sider ved IEE-programmet. Ulike opsjoner vurderes på EFTA siden.

Sammendrag av innhold

EU-programmet Intelligent energi Europa (IEE) for perioden 2003-2006 var en fortsettelse av
de tidligere SAVE og ALTENER programmene, og ble etter vedtak i EØS-komiteen tatt inn i
EØS-avtalen i 2003. IEE fortsetter utover 2006 og vil fra 2007 integreres i et større og sektorovergripende program om
konkurransedyktighet og innovasjon (CIP 2007-2013) (se eget notat om det nye CIP-programmet).
EU har gjennom et kommisjonsvedtak etablert et byrå tilknyttet IEE, kalt Intelligent Energy
Executive Agency. Beslutningens artikkel 4 fastslår at byrået skal administrere prosjektene
under IEE. Byrået skal ha en såkalt utøvende kompetanse i forhold til IEE, mens de politiske
og strategiske vurderingene skal gjøres i Kommisjonen og i programkomiteen for IEE, hvor
medlemslandene og EØS-landene sitter representert. Byrået har hovedsete i Brussel og består
av om lag førti ansatte. Totalt vil ca 80 prosent av midlene som er stilt til rådighet for IEE,
inkludert Norges bidrag, bli forvaltet av byrået.

Merknader


Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten behandles i spesialutvalget for energi hvor Finansdepartementet, Fornyingsdepartementet, Miljøverndepartementet, Olje- og energidepartementet og Utenriksdepartementet er representert.

Vurdering

Byrået vil være et utgangspunkt for økt innflytelse over innretningen på de prosjekter som
følger av IEE-programmet. Norge deltar allerede i Intelligent Energy Europe-programmet, og
Olje- og energidepartementet mener det er fordelaktig at Norge deltar i dette byrået for å sikre
størst mulig grad av deltakelse og informasjon om de beslutninger som tas innenfor IEE. En bekreftelse av Kommisjonsvedtaket i EØS vil også bety at en står sterkere med hensyn til å tilsette EFTA borgere i byrået. En inkorporering av byråvedtaket i EØS vil være en logisk oppfølging av mange års deltakslse i SAVE og ALTENER. Ettersom Intelligent Energy Europe går over i en ny fase i CIP-programmet er det viktig å få en klarhet i den formelle rolle vi har i forhold til byrået. Det pågår samtaler med Kommisjonen og byrået om mulighetene for å ansette EFTA-borgere i byrået. Signalene på dette har vært positive. Om det av formelle grunner ikke blir mulig å bekrefte et vedtak i EØS-komiteen vil OED vurdere alternative tilnærminger for å komme mer inn i den operasjonelle styring av programmet.

Hovedstandpunktet om en EØS-tilknytning til byrået står fast men den endelige vurdering vil være avhengig av hvordan et nytt Kommisjonsvedtak om et CIP-byrå ser ut.

Andre opplysninger

Saken vurderes kontinuerlig i EFTAs arbeidsgruppe for energi hvor det er enighet om å inkorporere Kommisjonsvedtaket. Men EFTA's arbeidsgruppe er også enige om å avvente hvordan et endelig nytt byråvedtak ser ut vedrørende et byrå med mer omfattende saksansvar.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2004/20/EF
Basis rettsaktnr.: 2003/58/EF
Celexnr.: 32004D0020

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema:
Frist returnering standardskjema:
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen