Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

GMO-registre

Kommisjonsvedtak 2004/204/EF av 23. februar 2004 om fastsetting av nærmere vilkår for føring av register og registrering av opplysninger om genetiske modifiseringer i genmodifiserte organismer i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/18/EF...

Commission Decision 2004/204/EC of 23 February 2004 laying down detailed arrangements for the operation of the registers for recording information on genetic modifications in GMOs, provided for in Directive 2001/18/EC of the European Parliament and of the Council ...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 30.05.2006

Spesialutvalg: Miljø

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 17.04.2002

Hovedansvarlig(e) departement(er): Miljøverndepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XX. Miljø

Kapittel i EØS-avtalen: IV. Kjemikalier, industriell risiko og bioteknologi

Status

Innlemmet i EØS-avtalen ved EØS-komitébeslutning 127/2007 av 28. september 2007.

Sammendrag av innholdet Rettsakten fastsetter hvilke opplysninger som skal føres inn i registrene og at opplysninger som ikke er konfidensielle skal være tilgjengelige for almenheten. Kommisjonen skal ha ansvaret for registrene, men medlemslandene har ansvaret for å sørge for at opplysningene, som fremgår av søknadene om utsetting av GMO, oversendes Kommisjonen. Merknader

Vedtaket utfyller og operasjonaliserer artikkel 31, 2. ledd i direktiv 2001/18/EF, som pålegger Kommisjonen å opprette ett eller flere registre over ovennevnte opplysninger. Det krever ingen endring i forhold til norsk rett.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært til behandling i spesialutvalget for miljø der berørte departementer er representert og ble ansett som akseptabel og relevant.  

Vurdering

Vedtaket er EØS-relevant og akseptabelt for Norge. Det er myndighetene i det land som mottar en GMO-søknad som skal sørge for at de opplysninger som skal registreres i registeret sendes Kommisjonen. Opplysningene skal fremgå av søknadene. Det er Kommisjonen som skal ha ansvaret for å drifte registeret. Det forventes ikke noe stort antall søknader i Norge. Vedtaket får derfor ingen vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser. Det krever heller ingen lov- eller forskriftsendringer.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2004/204/EF
Basis rettsaktnr.: 2001/18/EF
Celexnr.: 32004D0204

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 05.03.2004
Frist returnering standardskjema: 30.04.2004
Dato returnert standardskjema: 30.08.2004
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 28.09.2007
Nummer for EØS-komitebeslutning: 127/2007
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 16.12.2007
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen