Kommisjonsforordning (EF) nr. 627/2006 som gjennomfører parlament- og rådsforordning (EF) nr. 2065/2003 med hensyn på kvalitetskriterier for validerte analytiske metoder for prøvetaking, identifisering og karakterisering av primære røykprodukter....

Kommisjonsforordning (EF) nr. 627/2006 som gjennomfører parlament- og rådsforordning (EF) nr. 2065/2003 med hensyn på kvalitetskriterier for validerte analytiske metoder for prøvetaking, identifisering og karakterisering av primære røykprodukter....

Commision Regulation (EC) No 627/2006 of 21 April 2006 implementing Regulation (EC) No 2065/2003 of the European Parliament and of the council as regards quality criteria for validated analytical methods for sampling, identification and characterisation of primary smoke products....

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 19.05.2006

Spesialutvalg: Næringsmidler

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 22.05.2006

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten ble vedtatt av EU-kommisjonen 21. april 2006, og ble innlemmet i EØS-avtalen 8. desember 2006.

Sammendrag av innhold

Parlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2065/2003 gir bestemmelser for å opprette en liste over primære røykprodukter (primære produkter) godkjent for bruk i mat, som sådan eller som råvare for produksjon av røykaroma. Listen skal inneholde en tydelig beskrivelse og karaktesering av alle primærproduktene.

Forordning (EF) nr. 627/2006 gir krav til prøvetaking, identifikasjon og karakterisering av primære produkter.

Bakgrunnen er at alle primære produkter skal risikovurderes i forkant av en godkjenning. Detaljert informasjon om kvantitativ og kvalitativ kjemisk sammensetning av primære produkter er nødvendig for risikovurderingen. Forordningen gir derfor kvalitetskriterier for analysemetodene for å sikre at laboratoriene bruker metoder som er gode nok.

Den som har til hensikt å omsette et primært produkt på markedet har ansvar for å sende inn all nødvendig informasjon for en risikovurdering. Informasjonen skal inneholde et forslag til en validert metode for prøvetaking, identifikasjon og karakterisering av det spesifikke primærproduktet.

Røyket mat er generelt forbundet med helsemessige bekymringer, spesielt på grunn av mulig innhold av polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH). Det er derfor identifisert 15 potensielt gentoksiske og karsinogene PAH-forbindelser som det må analyseres for i primærproduktene. Analysemetoder er utarbeidet.

Det er ikke mulig å etablere en metode for å analysere sammensetningen av primære produkter på en slik måte at alle forbindelsene identifiseres. Til det er primære produkter for sammensatt. Men massespektroskopi kan være gunstig for å identifisere flere forbindelser. 

Forordningen gir referanser for relevante analyser, samt viser til generelle krav til analysemetodikk.Merkander

Rettsakten krever endring i Forskrift 21. desember 1993 nr 1378 om tilsetningsstoffer til næringsmidler

Sakkyndige instansers merkander

Mattilsynet anser rettsakten som relevant og akseptabel.

Spesialutvalget for næringsmidler, der Helse- og omsorgsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert, har gitt sin tilslutning.

Vurdering

Rettsakten er relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Det har vært et eget underprosjekt til arbeidsgruppen for aroma i EU for å etablere validerte metoder for å analysere for PAH. Norge har ingen produsenter av primærprodukter og har ikke deltatt i underprosjektet. Forordningen er nødvendig for å sikre at de som søker om godkjenning av et primært produkt får tilstrekkelig informasjon om hva som kreves for en vurdering, samt at EFSA får nødvendige data for å kunne gjennomføre vurderingen. Totalt er det notifisert 16 primærprodukter, av disse er en trukket mens to ikke har gode nok dossiere. Disse primærproduktene er råvaren for alle røykaromaer som er på markedet i EU/EØS. 

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 0627/2006
Basis rettsaktnr.: 2065/2003
Celexnr.: 32006R0627

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 12.04.2006
Frist returnering standardskjema: 07.06.2006
Dato returnert standardskjema: 03.07.2006
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 08.12.2006
Nummer for EØS-komitebeslutning: 147/2006
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 15.08.2006
Høringsfrist: 15.11.2006
Frist for gjennomføring: 24.01.2007
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 07.02.2007

Lenker