Kommisjonsvedtak 2006/252/EF av 27. mars 2006 som endrer vedtak 1999/217/EF som er et register over aromastoffer brukt i eller på mat....

Kommisjonsvedtak 2006/252/EF av 27. mars 2006 som endrer vedtak 1999/217/EF som er et register over aromastoffer brukt i eller på mat....

Commission Decision 2006/252/EC of 27 March 2006 as regards the register of flavouring substances used in or on foodstuffs (2006/252/EC)...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 19.05.2006

Spesialutvalg: Næringsmidler

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 22.05.2006

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen 22. september 2006.

Vedtak 1999/217/EF er et register over aromastoffer brukt i eller på næringsmidler. Aromastoffene i registeret skal evalueres i et eget evalueringsprogram, deretter vil de som er funnet akseptable vedtas i en positivliste for aromaer.

I det pågående evalueringsprogrammet er det konkludert med at acetamid (Fl 16.047) er karsinogent i både mus og rotter, og selv om årsaken til at mus og rotter får svulster er ukjent kan muligheten for at stoffet er gentoksisk ikke utelukkes. EFSA har konkludert at det er uakseptabelt at et slikt stoff skal brukes som aromastoff og som en konsekvens av dette tas stoffet ut av aromaregisteret. Dette medfører at stoffet ikke lenger kan brukes i mat i EU/EØS.

Gjeldende regelverk er Forskrift 21. desember 1993 nr. 1378 om tilsetningsstoffer til næringsmidler, og ved gjennomføring av denne rettsakten må forskriften endres.

Vurdering

Rettsakten anses for å være relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Saken ble diskutert på møte 2. mars 2006 i EUs arbeidsgruppe for aroma. Norge deltok. Det var enighet om at mulig gentoksiske stoffer bør tas ut av registeret.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.: KOM(2006)899
Rettsaktnr.: 2006/252/EF
Basis rettsaktnr.: 1999/217/EF
Celexnr.: 32006D0252

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 05.04.2006
Frist returnering standardskjema: 17.05.2006
Dato returnert standardskjema: 23.05.2006
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 22.09.2006
Nummer for EØS-komitebeslutning: 112/2006
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 24.01.2007
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 07.02.2007

Lenker