Plantevernmidler

Kommisjonsdirektiv 2006/39/EF av 12 april 2006 som endrer Rådsdirektiv 91/414/EØF for å inkludere klodinafop, pirimikarb, rimsulfuron, tolklofos-metyl og tritikonazol som virksomme stoffer...

Commission Directive 2006/39/EC of 12 April 2006 amending Council Directive 91/414/EEC to include clodinafop, pirimicarb, rimsulfuron, tolclofos-methyl and triticonazole as active substances ...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 14.05.2006

Spesialutvalg: Handelsforenklinger

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 24.05.2006

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XV. Farlige stoffer

Status

Rettsakten er vedtatt og innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold Rettsakten omhandler beslutning om å inkludere 5 eksisterende virksomme stoffer (plantevernmidler) i vedlegg I til rådsdirektiv 91/414/EØF, den såkalte positivlisten. Virksomme stoffer som skal inngå i plantevernmidler blir for tiden vurdert av EU-landene mht eventuell oppføring på positivlisten. Dette gjelder både eksisterende virksomme stoffer (på markedet per 25. juli 1993) og EU-nye virksomme stoffer. Av stoffene som er behandlet på fellesskapsnivå kan bare de som er oppført på positivlisten inngå i plantevernmidler som godkjennes av hvert enkelt medlemsland i hht kriteriene i rådsdirektiv 91/414/EØF.

Ved vurdering av plantevernmidler som inneholder de aktuelle stoffene for eventuell godkjenning i medlemslandene skal det tas spesielt hensyn til følgende:

Klodinafop: Ingen.

Pirimikarb: Sikkerhet for brukerne inkludert angivelse av passende verneutstyr. Beskyttelse av vannlevende organismer, inkludert risikoreduserende tiltak som buffersoner el.l. ved behov. Medlemslandene skal etterspørre supplerende dokumentasjon for å bekrefte risikovurderingen for fugler og for potensiell grunnvannsforurensning spesielt med hensyn til metabolitten R35140, og sørge for at tilvirker leverer dette til EU-kommisjonen innen 2 år fra dette direktivet trår i kraft.

Rimsulfuron: Beskyttelse av planter andre enn de som skal bekjempes, samt grunnvann i sårbare situasjoner. Godkjenningsbetingelsene skal inkludere risikoreduserende tiltak ved behov. 

Tolklofos-metyl: Ved vurdering av søknader om bruk av tolklofos-metyl til andre formål enn behandling av potet før setting og jordbehandling i salat i veksthus må nødvendig dokumentasjon i hht kravene i artikkel 4(1)(b) i rådsdirektiv 91/414/EØF innleveres.

Tritikonazol: Ved vurdering av søknader om bruk av tritikonazol til andre formål enn beising av frø må nødvendig dokumentasjon i hht kravene i artikkel 4(1)(b) i rådsdirektiv 91/414/EØF innleveres. Det må tas spesilet hensyn til beskyttelse av brukere, og godkjenningsbetingelsene må inkludere krav til bruk av verneutstyr ved behov. Det må tas hensyn til potensialet for grunnvannsforurensning i sårbare soner, spesielt fra det svært persistente virksomme stoffet og dets metabolitt RPA 406341. Det må tas hensyn til behovet for beskyttelse av frøetende fugler (langtidsrisiko). Godkjenningsbetingelsene må inkludere risikoreduserende tiltak ved behov. Medlemslandene skal etterspørre supplerende dokumentasjon for å bekrefte risikovurderingen for frøetende fugler, og sørge for at tilvirker leverer dette til EU-kommisjonen innen 2 år fra dette direktivet trår i kraft. 

Merknader

Rådsdirektiv 91/414/EØF er en del av EØS-avtalen, men EØS/EFTA-landene har et ikke tidsavgrenset unntak for disse bestemmelsene, og de er derfor ikke implementert i norsk regelverk. Vurdering av plantevernmidler for bruk i Norge reguleres av forskrift om plantevernmidler av 26. juli 2004.

Status for stoffene (brukt som plantevernmiddel) i Norge:

Klodinafop: Ikke i Norge.

Pirimikarb: Godkjent.

Rimsulfuron: Godkjent.

Tolklofos-metyl: Godkjent.

Tritikonazol: Godkjent.

Vurdering

Rettsakten anses som relevant og akseptabel i henhold til gjeldende unntak.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2006/39/EF
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32006L0039

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 18.04.2006
Frist returnering standardskjema: 30.05.2006
Dato returnert standardskjema: 26.05.2006
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 06.07.2007
Nummer for EØS-komitebeslutning: 082/2007
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 07.07.2007
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen